Pesymistyczna ocena kondycji warunków gospodarczych może zarówno mieć negatywny wpływ na rozwój przedsiębiorstw, a tym samym na tempo wzrostu światowego PKB, jak i być wynikiem ochłodzenia klimatu do inwestowania – czterech na dziesięciu badanych CFO podjęło decyzje o ograniczeniu wydatków inwestycyjnych, a w 44 proc. organizacji wstrzymano nabór nowych pracowników lub rozpoczęto proces redukcji zatrudnienia. Przeszło 40 proc. firm zaobserwowało spadek bieżących dochodów, przy jednoczesnym wzroście kosztów prowadzenia działalności. W ocenie 36 proc. badanych nasiliły się również problemy wynikające z wahań międzynarodowych kursów walut.

Indeks GECS (Global Economic Conditions Survey) opracowywany przez ACCA od przeszło 4 lat przyjmuje wartość ujemną. Pomimo to, od końca 2012 r. można było obserwować systematyczną poprawę oceny warunków gospodarczych przez CFO. Pod koniec drugiego kwartału 2015 r. indeks osiągnął wartość 0. Niespełna trzy miesiące później nastąpiło jednak załamanie – poziom optymizmu biznesowego wśród dyrektorów finansowych znacząco spadł i obecnie wynosi -25 punktów, co stanowi najniższą wartość od 2011 r.

– Nastroje wśród CFO mają coraz większe znaczenie w kontekście rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym pośrednio rzutują na rozwój gospodarki, zarówno w wymiarze lokalnym,
jak i globalnym – mówi Przemysław Pohrybieniuk, Dyrektor Zarządzający ACCA Polska.

Dr Daniel Thorniley, autorytet w dziedzinie analiz rynków wschodzący w swoim wystąpieniu w czwartek 19 listopada przedstawi szerzej dynamicznie zmieniające się perspektywy gospodarcze, które dla Polski i krajów CEE są zauważalnie lepsze niż dla Zachodu. Wystąpienie będzie częścią programu konferencji „CFO European Summit” organizowanej przez ACCA, która będzie okazją do pogłębienia wiedzy o zmieniającej się roli dyrektorów finansowych.

– Rola dyrektorów finansowych ulega wyraźnej ewolucji. Z managerów nadzorujących kwestie księgowe, stają się doradcami CEO, wywierając coraz większy wpływ na kształtowanie i realizację strategii, dbając o prawidłowy rozwój firm. Zmiana pozycji dyrektorów finansowych w strukturach organizacji wiąże się z nowymi zadaniami oraz wymogami im stawianymi. Dlatego też o aktualnych wyzwaniach stojącymi przed branżą finansową będziemy rozmawiać w ramach VIII edycji CFO European Summit – komentuje Przemysław Pohrybieniuk, Dyrektor Zarządzający ACCA Polska.

Nowe trendy w zakresie roli CFO w organizacji zaczynają dostrzegać również sami dyrektorzy finansowi. Z raportu ACCA „Future pathways to finance leadership” wynika, że 56% ankietowanych jako najważniejszy obszar działania CFO, poza tradycyjnym nadzorem finansowym, uważa doradztwo strategiczne oraz czuwanie nad właściwą realizacją strategii przedsiębiorstw.

Jako drugi obszar działalności CFO uczestnicy badania wskazali stworzenie analitycznego zaplecza dla zarządu (43%), które pomoże im w podejmowaniu ważnych z punktu rozwoju firmy decyzji. Z uwagi na powiązanie wszelkich aktywności przedsiębiorstw z budżetem, CFO jest w stanie, na podstawie danych operacyjnych, tworzyć kompleksowe mapy działań organizacji i analizować ich rentowność. Tym samym ma on możliwość na bieżąco identyfikować procesy obniżające efektywność biznesową organizacji i je eliminować. Zdaniem ankietowanych, rośnie również odpowiedzialność zespołów podległych dyrektorom finansowym za opracowywanie scenariuszy zmian otoczenia biznesowego oraz ich skutków dla przyszłości organizacji.

W tym kontekście CFO przewidują również wzrost swojej roli w zakresie zarządzania ryzykiem (36 proc. wskazań). Nie chodzi jednak o tradycyjnie rozumiane zagrożenia związane np. z rentownością fuzji i akwizycji, ale o kompleksowe zarządzanie portfelem ryzyk, takich jak straty wizerunkowe w wyniku działania konkurencji lub błędów w komunikacji z klientami czy naruszenia cyberbezpieczeństwa. Mogą one generować równie poważne konsekwencje finansowe dla przedsiębiorstwa co nieudane inwestycje.