Przepisy prawa celnego upoważniają organy celne do wystawiania następujących rodzajów świadectw AEO:

a) świadectwo AEOC - uproszczenia celne - uprawniające przedsiębiorców do korzystania z uproszczeń przewidzianych w przepisach celnych;

b) świadectwo AEOS - bezpieczeństwo i ochrona - uprawniające przedsiębiorców do korzystania z ułatwień w zakresie kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony towarów wprowadzanych na obszar celny Unii lub opuszczających obszar celny Unii;

c) świadectwo AEOF - uproszczenia celne/bezpieczeństwo i ochrona - uprawniające przedsiębiorców do korzystania z uproszczeń przewidzianych w przepisach celnych oraz z ułatwień w zakresie kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony towarów wprowadzanych na obszar celny Unii lub opuszczających obszar celny Unii.

Uprawnienia takie posiada łącznie 715 przedsiębiorców (świadectwa AEOC i AEOF). Najwięcej przedsiębiorców posiadających status AEO znajduje się na obszarze Izb Celnych w Warszawie, Gdyni oraz Wrocławiu.