W sobotę, 1 czerwca weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie listy państw równoważnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 573). Akt ten określa państwa spoza Unii Europejskiej spełniające standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, równoważne ze standardami przyjętymi w przepisach obowiązujących na terytorium Unii Europejskiej oraz ustawą z 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276).

Stworzenie listy takich państw jest konieczne z uwagi na regulacje ustawowe umożliwiające instytucjom obowiązanym stosowanie uproszczonych środków bezpieczeństwa finansowego. Instytucje obowiązane, uwzględniając ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, mogą odstąpić od identyfikacji i weryfikacji klienta między innymi, gdy klient jest podmiotem świadczącym usługi finansowe, mającym siedzibę na terytorium państwa równoważnego lub je ograniczyć, jeżeli klient jest spółką, której papiery wartościowe są dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym w państwie równoważnym. Rozporządzenie, które weszło w życie 1 czerwca aktualizuje dotychczas obowiązującą listę państw równoważnych, stosownie do ustaleń dokonanych na forum Unii Europejskiej.

I tak w stosunku do listy z poprzednio obowiązującego rozporządzenia z listy państw równoważnych usunięta została Federacja Rosyjska oraz Nowa Zelandia. Państwa członkowskie uznały, iż zarówno Federacja Rosyjska, z uwagi na negatywną ocenę dotyczącą skali korupcji dokonaną przez Transparency International oraz Nowa Zelandia, z uwagi na braki w systemie nadzoru nie spełniają kryteriów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, pozwalających na uzyskanie statusu państwa równoważnego.

Do listy dodane z kolei zostały: Republika Indii, Republika Korei, Republika Islandii, Królestwo Norwegii i Księstwo Lichtensteinu. Pozytywne wyniki ewaluacji Republiki Indii oraz Republiki Korei pozwoliły na uznanie tych państw, za państwa posiadające system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu odpowiadający standardom przyjętym w Unii Europejskiej. W przypadku Islandii, Norwegii i Lichtensteinu a więc państwom Europejskiego Obszaru Gospodarczego został de iure przyznany status państw równoważnych.

Do listy dodane zostały także:
- Terytoria Stowarzyszone i Gminy Zamorskie Królestwa Niderlandów: Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius, Saba;
- Terytoria Zamorskie Republiki Francuskiej: Majotta, Nowa Kaledonia, Polinezja Francuska, Saint-Pierre i Miquelon, Wallis i Futuna.
Terytoria te nie są członkami Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale poddane są ocenie w ramach ewaluacji Republiki Francuskiej oraz Królestwa Niderlandów.

Z kolei Hongkong, jako Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej został dodany do listy m. in. z uwagi na fakt, że Generalny Inspektor Informacji Finansowej podpisał z Hongkongiem porozumienie dotyczące wymiany informacji w zakresie związanym z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.

Natomiast państwom członkowskim pozostawiono swobodę w zakresie włączenia do katalogu państw równoważnych Terytoriów Zależnych Korony Brytyjskiej: Guernsey, Jersey oraz Wyspy Man. Ponieważ z tym terytoriami Generalny Inspektor Informacji Finansowej podpisał porozumienia dotyczące wymiany informacji w zakresie związanym z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, celowe stało się wskazanie ich w załączniku nowego rozporządzenia.