Przez rok obrotowy rozumie się rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.

Eksperci zwracają uwagę na art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Według tego przepisu przez rok obrotowy rozumie się rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono spółkę. W przypadku, gdy takie postanowienie nie znalazłoby się w umowie spółki lub wspólnicy zadecydowaliby o zmianie roku obrotowego w trakcie funkcjonowania podmiotu, konieczna jest zmiana umowy spółki we wskazanym zakresie.

Rok obrotowy trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych. Jednak w przypadku rozpoczęcia działalności w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego i połączenia ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania finansowego za ten okres z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny, a także w przypadku zmiany roku obrotowego – rok ten może być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy. W przypadku zmiany roku obrotowego rokiem obejmującym okres dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy może być jedynie pierwszy po zmianie rok obrotowy. Rok obrotowy powinien być zgodny z rokiem podatkowym.

Oznacza to, że w razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

Źródło: Gazeta Prawna, 8 grudnia 2010 r.