Obecnie administracja podatkowa i celna jest zorganizowana jako struktura rozproszona w postaci trzech niezależnych pionów: administracji podatkowej (izby skarbowe i urzędy skarbowe), Służby Celnej (izby celne i urzędy celne oraz oddziały celne) oraz kontroli skarbowej (urzędy kontroli skarbowej). Organizacja tej struktury jest dotychczas uregulowana w odrębnych ustawach: o urzędach i izbach skarbowych, o Służbie Celnej, o kontroli skarbowej oraz o administracji podatkowej.

Krajowa Administracja Skarbowa stanowić będzie wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej. W ramach KAS wyodrębniona zostanie Służba Celno-Skarbowa, będącą jednolitą i umundurowaną formacją, którą tworzą funkcjonariusze.

Organy Krajowej Administracji Skarbowej

Powoływany przez premiera na wniosek ministra finansów Szef KAS będzie realizował zadania, które obecnie wykonuje Szef Służby Celnej, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, a także dotychczasowe zadania ministra do spraw finansów publicznych, w szczególności w zakresie w jakim nadzoruje on administrację podatkową.

Organami KAS będą: minister właściwy do spraw finansów publicznych, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektor izby administracji skarbowej, naczelnik urzędu skarbowego i naczelnik urzędu celno-skarbowego. Organy te będą realizować zadania i funkcje przede wszystkim organów podatkowych, organów celnych, organów egzekucyjnych oraz finansowych organów postępowania przygotowawczego.

Organy KAS wykonywać będą swoje zadania przy wykorzystaniu Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, prowadzonego w systemie teleinformatycznym, który służył będzie w szczególności do gromadzenia oraz przetwarzania danych związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa podatkowego i celnego.

Podpisana ustawa zawiera szczegółowe regulacje dotyczące zasad zbierania i wykorzystywania przez organy KAS informacji dotyczących podatników oraz zdarzeń pozostających w związku z powstaniem lub wysokością zobowiązań podatkowych lub należności celnych. Normuje też zasady prowadzenia przez organy KAS kontroli celno-skarbowej, i regulacje dotyczące zasad przeprowadzania przez organy KAS audytu oraz czynności audytowych i przepisy dotyczące szczególnych uprawnień organów KAS oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Ustawa wprowadza także szczegółowe rozwiązania dotyczące pracy w jednostkach organizacyjnych KAS oraz pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej. W sposób szczegółowy uregulowano pragmatykę służbową funkcjonariuszy, status których będzie powiązany z zadaniami, które ze względu na swoją specyfikę wymagają umundurowania oraz posiadania szczególnych uprawnień.

Wejście w życie nowych regulacji

Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych w także podpisanej już przez prezydenta ustawie z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. czyli 1 marca 2017 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących powołania Szefa KAS i prowadzenia przez Szefa KAS w systemie teleinformatycznym listy naczelników i zastępców naczelników urzędów skarbowych, które wchodzą z dniem ogłoszenia, oraz regulacji dotyczących Centrum Informatyki KAS, które wejdą w życie z 1 stycznia 2018 r.

Ponadto ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej wprowadza zmiany w zakresie dotyczącym 156 ustaw. W przeważającym zakresie zmiany te polegają na dostosowaniu dotychczas obowiązujących regulacji do nowych zasad wynikających z przyjęcia jednolitej Krajowej Administracji Skarbowej w miejsce dotychczas rozproszonej administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej.

W zakresie przepisów przejściowych ustawa wprowadza szczegółowe regulacje dotyczące zasad dalszego zatrudniania pracowników w KAS oraz dalszego pozostawania w służbie funkcjonariuszy i reguluje zasady prowadzenia wszczętych i niezakończonych postępowań związanych z działalnością organów podatkowych wprowadzając zasadę ciągłości i kontynuacji postępowań oraz rozstrzygając przez jakie organy oraz według jakich przepisów postępowania te będą prowadzone.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów