Resort finansów pracuje nad uproszczeniem systemu podatkowego

Minister Finansów odpowiadając na interpelację poselską przedstawił najważniejsze zmiany w zakresie podatków dochodowych dokonane w ciągu ostatnich kilku lat, mające na celu uproszczenie systemu podatkowego.

Jakie kroki w celu uproszczenia przepisów prawa podatkowego poczyniono w ciągu ostatnich lat? Resort finansów wskazał następujące zmiany:

1. Złagodzenie zasad dotyczących wyłączenia z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w trakcie roku podatkowego, jeżeli podatnik przekroczy limit uzyskanych przychodów. W efekcie podatnicy, którzy w trakcie roku przekroczą limit przychodów uprawniający do opodatkowania ryczałtem, prawo do tej formy opodatkowania tracą dopiero od następnego roku podatkowego.

2. Podwyższenie limitu przychodów z 800.000 euro do kwoty 1.200.000 euro, od którego przedsiębiorcy są zobowiązani prowadzić księgi rachunkowe.

3. Rozszerzenie zakresu podatników uprawnionych do wpłacania kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy poprzez zwiększenie do 1.200.000 euro limitu przychodów warunkujących status małego podatnika.

4. Zmianę zasad opodatkowania dochodów osiąganych przez wspólników spółek niebędących osobami prawnymi - wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki niebędącej osobą prawną nie rodzi skutków po stronie wnoszącego w momencie jego wniesienia. Przychód ten opodatkowany jest dopiero w momencie jego faktycznej realizacji.

W swoim podsumowaniu dotychczasowych prac resort finansów podkreślił, że wszelkie uwagi, które mają na celu uproszczenie systemu podatkowego, są rozpatrywane na bieżąco w trakcie kolejnych prac nad nowelizacją przepisów.

Odpowiedź na interpelację poselską z dnia 21 czerwca 2012 r., 5093/12

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 27 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 27 czerwca 2012 r.