Informacje są przekazywane w formie pism podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym przy użyciu Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@).

Stosownie bowiem do art. 12 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 - w roku 2016 informacje, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, oraz informacje o środkach z rezerw, o których mowa w art. 26, art. 28 ust. 2, art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 70c tej ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może przekazywać za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 oraz z 2015 r. poz. 1844).

5 oraz 10 sierpnia 2016 r. przekazano informacje dla jednostek samorządu terytorialnego o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ mkz/