W Polsce funkcjonuje rozbudowany samorząd gospodarczy, organizacje zrzeszające pracodawców, a także wiele fundacji i stowarzyszeń grupujących przedstawicieli biznesu. Warto zorientować się, jakie organizacje aktywnie działają, szczególnie we własnym regionie i regionach ościennych.
Samorząd gospodarczy jest podstawowym ogniwem łączącym przedsiębiorców i władze publiczną – przedstawiciele biznesu, poprzez swoją reprezentację samorządową, mogą:

- wpływać na kształtowanie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności gospodarczej,
- wymieniać wiedzę i doświadczenia, szczególnie w organizacjach branżowych,
- promować swoją działalność (np. usługi) wśród przedsiębiorców z innych branż.

Członkostwo czy współpraca z organizacjami gospodarczymi jest doskonałym sposobem na dotarcie i zainteresowanie swoją ofertą innych przedsiębiorców, np. przez udział w szkoleniach, dyżurach eksperckich, i innych spotkaniach.
Samorząd gospodarczy to przede wszystkim izby gospodarcze i rzemieślnicze, zrzeszenia przedsiębiorców, a także ich krajowe reprezentacje. Warto także pamiętać o organizacjach pracodawców. Największe i najprężniej działające organizacje przedsiębiorców i pracodawców to Związek Rzemiosła Polskiego, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, Krajowa Izba Gospodarcza, Konfederacja Pracodawców Polskich, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” i  Business Centre Club.
Izby gospodarcze reprezentującą interesy zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej. Wśród Izb gospodarczych i rzemieślniczych działają:

- izby przemysłowo-handlowe, które działają w każdym województwie, mają też ośrodki w mniejszych miastach. Zajmują się doradztwem prawnym, opracowują  raporty, pomagają w znalezieniu partnerów gospodarczych poprzez kojarzenie ofert i organizują seminaria, konferencje i szkolenia dla firm.
- izby branżowe reprezentują interesy gospodarcze podmiotów działających w ramach określonej branży w celu ochrony jej interesów i na rzecz poprawy warunków gospodarczych oraz konkurencyjności na rynku.
- izby bilateralne ułatwiają kontakty pomiędzy polskimi przedsiębiorstwami, a przedsiębiorstwami z innych państw.
- izby rzemieślnicze (a wśród nich cechy i spółdzielnie) reprezentują zrzeszone w nich organizacje i członków, działają na rzecz ochrony ich interesów, wspierają ich w prowadzeniu działalności, a także udzielają pomocy doradczej, prowadzą szkolenia i przeprowadzają egzaminy kwalifikacyjne.

Oprac. na podstawie: Funkcjonowanie samorządu gospodarczego w Polsce, Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2007 oraz „Samorząd gospodarczy w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej”, Andrzej Wyrzucki