Na podstawie art. 11f ust. 6 Zasad etyki doradców podatkowych, z obowiązku zdobywania punktów z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych zwolnieni są:

a) doradcy podatkowi będący pracownikami naukowymi wyższych uczelni lub instytucji równoważnych, posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego, wykonujący pracę naukową lub dydaktyczną w zakresie zbieżnym z tematyką egzaminu na doradcę podatkowego, oraz

b) doradcy podatkowi będący członkami Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego.

Powyższa reguła dotyczy także osób, które wykonywały czynności określone powyżej tylko przez część 2012 roku. W takim przypadku zastosowanie ma zasada proporcjonalności określona w art. 11e ust. 4 Zasad etyki doradców podatkowych.

W celu skorzystania z powyższego zwolnienia doradcy podatkowi powinni przesłać do właściwego Regionalnego Oddziału KIDP kopie dokumentów poświadczonych przez doradcę podatkowego za zgodność z oryginałem, z których wynika indywidualne zwolnienie z wykonywania obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych na podstawie reguł określonych w Rozdziale VIa Zasad etyki doradców podatkowych.