Projekt wprowadza między innymi zmiany w przepisach podatkowych w zakresie podatków lokalnych, podatku akcyzowego i w przepisach Ordynacji podatkowej dotyczących ogólnych interpretacji indywidualnych. Zmiany te miałyby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Podatek od nieruchomości

Wydłużenie terminu składania przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy. Obecnie podmioty te składają deklaracje do dnia 15 stycznia, a zgodnie z projektem, będą mogły to zrobić do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego.

Ogólne interpretacje podatkowe

Przyznanie reprezentatywnym organizacjom związkowym i reprezentatywnym organizacjom pracodawców, o których mowa w ustawie o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, uprawnienia do występowania do Ministra Finansów o wydanie interpretacji ogólnej prawa podatkowego, w przypadku stwierdzenia rozbieżności w zakresie niejednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej.

Podatek akcyzowy

Umożliwienie stosowania do wyrobów akcyzowych procedur uproszczonych, o których mowa w przepisach prawa celnego. Zgodnie z projektowaną zmianą, wprowadzona ma zostać możliwość , po uprzednim uzyskaniu stosownego pozwolenia, obejmowania wyrobów akcyzowych procedurą dopuszczenia do obrotu i procedurą wywozu z zastosowaniem wszystkich form uproszczeń, o których mowa w art. 76 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, w tym najczęściej stosowanej formy uproszczeń, tj. procedury w miejscu. Stosowanie procedur uproszczonych zostało jednak całkowicie wyłączone w przypadku obrotu alkoholem etylowym, natomiast w przypadku paliw silnikowych zostało ograniczone do podmiotów, których wysokość obrotu tymi paliwami, w rozumieniu przepisów o podatku VAT, przekracza w roku podatkowym 40 mln złotych.

Opracowanie: Jolanta Mazur RPE WKP
Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 1 lipca 2011 r.