W pierwszej kolejności rady powinny ustanawiać istnienie obowiązku podatkowego, a następnie wskazywać wysokość stawek, przy czym zapisy te mogą znaleźć odzwierciedlenie w jednej uchwale dotyczącej danej opłaty/podatku.

Jak przypomina RIO w Warszawie, przy podejmowaniu uchwał należy uwzględnić szereg istotnych zmian wynikających z nowelizacji ustaw podatkowych. Chodzi o zmiany wprowadzone ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. poz. 1283) oraz ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045).

W uchwałach określających wysokość stawek podatków lokalnych rady muszą uwzględnić maksymalne limity ogłoszone przez ministra finansów w obwieszczeniu z 5 sierpnia 2015 r. (M. P. poz. 735).

Ponadto, ustawą z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. poz. 774) wprowadzono możliwość pobierania opłaty reklamowej. Warunkiem jej pobierania jest podjęcie przez radę uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W przypadku podejmowania uchwał dotyczących zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych należy pamiętać, że w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych brak jest delegacji do wprowadzenia zwolnień podmiotowych (określenia, kto może korzystać ze zwolnienia), bądź zwolnień o charakterze mieszanym podmiotowo-przedmiotowym (kto w stosunku do jakich przedmiotów objęty jest zwolnieniem).