Planowane wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania budzi wiele kontrowersji. Większą obiektywność organów podatkowych w jej stosowaniu ma zapewnić powołanie kolegialnego eksperckiego organu - Rady do Spraw Unikania Opodatkowania, która wydawać będzie pisemne opinie o zasadności zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, na wniosek złożony przez stronę postępowania, organ podatkowy pierwszej instancji lub organ odwoławczy.

Zobacz: Stosowanie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowanie będzie nadzorowane >>

Zgodnie z decyzją Komitetu Stałego Rady Ministrów, Rada składać ma się z 12 członków: 4 sędziów w stanie spoczynku, 6 pracowników szkół wyższych, przedstawiciela wskazanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz członka Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Zdaniem Konfederacji, zdecydowana większość z tych osób, nie ma doświadczeń w powadzeniu biznesu i zawieraniu transakcji gospodarczych. Rada ma być organem oceniającym najbardziej skomplikowane transakcje, z których oceną problem mogą mieć urzędnicy. Tym bardziej niezrozumiałe wydaje się powołanie do jej składu osób, które mają dużą wiedzę prawniczą, jednak nie mają doświadczenia w prowadzeniu biznesu.

Osoby, które nie uczestniczą na bieżąco w prowadzeniu działalności gospodarczej, nie dają gwarancji prawidłowej oceny typowości i adekwatności analizowanych przez Radę transakcji. Może to ograniczać polskich przedsiębiorców w podążaniu za światowymi trendami i osłabiać ich możliwości podjęcia walki konkurencyjnej na rynku międzynarodowym.