Ustawą z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych doprecyzowano, że obowiązek posiadania świadectwa zawodowego nie dotyczy osób przyjmujących zakłady wzajemne oraz prowadzących kolektury gier liczbowych. Jednocześnie w celu utrzymania odpowiedniej jakości usług świadczonych przez osoby przyjmujące zakłady wzajemne i osoby prowadzące kolektury gier liczbowych dodano nowy wprowadzający obowiązek odbycia szkolenia z zakresu dotyczącego przepisów o grach hazardowych przez te osoby, które do tej pory zobowiązane były do uzyskania świadectwa zawodowego oraz świadectwa uznanego za równoważne. Zarówno podmiot wykonujący monopol państwa, jak i podmiot urządzający zakłady wzajemne obowiązani są wydać uczestnikowi szkolenia pisemne zaświadczenie o odbyciu szkolenia. Natomiast osoby, które ukończyły to szkolenie, są obowiązane umieścić zaświadczenie o odbyciu szkolenia, w widocznym miejscu, w kolekturze gier liczbowych oraz w punkcie przyjmowania zakładów wzajemnych.

Należy wskazać, że zmiany w ustawie o grach hazardowych nie dotyczą zwolnienia z obowiązku posiadania świadectw zawodowych osób pełniących określone funkcje lub zajmujących określone stanowiska związane z nadzorowaniem gier hazardowych. Instytucja świadectw równoważnych dotyczy osób bezpośrednio prowadzących grę (kolektorów), na co wskazuje program szkoleń przedstawiany ministrowi finansów. W związku z powyższym, tak jak dotychczas, osoby pełniące określone funkcje lub zajmujące określone stanowiska związane z nadzorowaniem gier hazardowych, w podmiocie prowadzącym działalność w zakresie gier objętych monopolem państwa, są obowiązane uzyskać świadectwo zawodowe wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. O wydanie świadectwa zawodowego dla ww. kręgu osób występuje podmiot urządzający gry objęte monopolem państwa.

W związku z tymi zmianami należało dokonać odpowiednich dostosowań w przepisach ustawy, dotyczących opłat za wydanie świadectwa zawodowego. Ponadto wprowadzono przepis przejściowy, zgodnie z którym osoby posiadające świadectwa zawodowe lub świadectwa uznane za równoważne ze świadectwami zawodowymi nie mają obowiązku odbycia szkolenia, o którym mowa w art. 24a, do czasu upływu ważności świadectwa. W ciągu 4 miesięcy od dnia upływu ważności świadectwa zawodowego lub świadectwa uznanego za równoważne ze świadectwem zawodowym osoby prowadzące kolektury gier liczbowych oraz osoby przyjmujące zakłady wzajemne obowiązane są odbyć szkolenie, o którym mowa w tym przepisie.