Zmiana wynika z zaprezentowanego przez resort finansów projektu z 6 lipca 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ma charakter uszczelniający system podatków dochodowych.

Obecnie realizacja programów motywacyjnych często odbywa się poprzez stworzenie mechanizmu generowania przysporzenia dla pracowników lub innych osób powiązanych ze spółką poprzez realizację praw z pochodnych instrumentów finansowych, lub innych prawa majątkowych, które obejmują te osoby od spółki, jako nieodpłatne świadczenie. W związku z tym przychody takie kwalifikowane są do źródła z kapitałów pieniężnych i dochód z nich uzyskany podlega opodatkowaniu 19 proc. podatkiem dochodowym. Faktycznie jednak przychody takie stanowią wynagrodzenie tych osób od podmiotu, który stworzył program motywacyjny i powinny stanowić przychód ze stosunku pracy, albo przychód z działalności wykonywanej osobiście albo przychód z innych źródeł i dochody te powinny być opodatkowane wg skali podatkowej 19 proc. i 32 proc.

Resort finansów chce wprowadzić regulację w art. 10 ust. 4 ustawy PIT, która wyłącza przychody uzyskiwane z programów motywacyjnych ze źródła z kapitałów pieniężnych i wiąże zaliczenie źródła przychodów z realizacji takich praw ze źródłem przychodów w ramach, którego zostały uzyskane te pochodne instrumenty finansowe lub prawa majątkowe, jako nieodpłatne świadczenie.

Zmiana miałaby wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów