Pytanie

Modelka świadczy usługi na podstawie kontraktu z zagraniczną agencją.

W jaki sposób działalność ta powinna być opodatkowana?

Czy należy wykazywać ją jako działalność gospodarcza czy też działalność wykonywana osobiście?

Odpowiedź eksperta Vademecum Głównego Księgowego

Przychody modelki, w tym także te uzyskiwane za pośrednictwem zagranicznej agencji, zaliczane są do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Gdy zagraniczna agencja nie jest płatnikiem z tytułu przychodów uzyskiwanych przez modelkę, wówczas modelka obowiązana jest bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy - w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f., uważa się, co do zasady, przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

Ponieważ rozpowszechnianie wizerunku modela objęte jest przepisami rozdziału 10 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych "Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji", nie jest zaliczane do praw autorskich i praw pokrewnych. Przychody uzyskiwane z tego tytułu przez modela zalicza się więc do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.

Z pytania wynika, że modelka świadczy usługi na podstawie kontraktu z zagraniczną agencją, a więc można założyć, że uzyskuje przychody, za pośrednictwem zagranicznej agencji, poza granicami Polski.

Na podstawie art. 44 ust. 1a pkt 3 u.p.d.o.f., podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9 u.p.d.o.f., co do zasady, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w art. 44 ust. 3a u.p.d.o.f.

Przepis art. 44 ust. 3a u.p.d.o.f. stanowi zaś, że podatnicy tacy są obowiązani w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego, wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f.