Odpowiadając na wystąpienie RPO z 21 maja 2013 r. minister stwierdził, że zaciągnięcie kredytu i jego spłata zgodnie z umową kredytową jest neutralne podatkowo. Natomiast umorzenie przez bank należności w postaci odsetek od kredytu, do których zapłaty kredytobiorca zobowiązał się w umowie kredytowej, oznacza powstanie po jego stronie przychodu z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia. Na banku ciąży obowiązek przekazania dłużnikowi a także właściwemu dla niego urzędowi skarbowemu, informacji PIT-8C o wysokości dochodu z innych źródeł.

Zdaniem ministra finansów, istniejące regulacje Ordynacji podatkowej przewidują możliwość zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Regulacje te uprawniają naczelnika urzędu skarbowego do ewentualnego zastosowania ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na indywidualny wniosek podatnika. Niewątpliwie za ważny interes podatnika należy uznać trudną sytuację finansową i życiową podatnika, który ubiega się o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań.