Jestem osobą fizyczną i zamieszkuję ten sam budynek mieszkalny od urodzenia. Ojciec umierając 16 lat temu spisał testament, w którym uczynił mnie jedynym spadkobiercą.
Co spełnia wymogi tytułu prawnego do lokalu uprawniającego mnie do zwrotu VAT?

Tytułem własności jest w przedstawionej sytuacji prawo własności. Istnienie prawa własności jako tytułu prawnego można w tej sytuacji udokumentować tylko odpisem z ksiąg wieczystych. Testament nie może być uznany za taki dokument, gdyż został on sporządzony 16 lat temu, a więc niekoniecznie musi on wskazywać obecnego właściciela nieruchomości.
Z treści pytania wynika, że chodzi o zwrot osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części określony przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468 z późn. zm.) - dalej u.z.w.

Jak wynika z art. 4 ust. 2 pkt 1 u.z.w., prawo do zwrotu w przypadku remontu przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna posiada tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Do tytułów prawnych zaliczyć należy, przede wszystkim, prawo własności, współwłasności, ograniczone prawo rzeczowe (np. spółdzielcze prawo do lokalu), najem, dzierżawa, umowa dożywocia czy umowa użyczenia.

Jak wynika z treści pytania, Pański ojciec umierając uczynił Pana jedynym spadkobiercą, a więc został Pan właścicielem przedmiotowego budynku mieszkalnego. W tej sytuacji tytułem prawnym uprawniającym do zwrotu części wydatków związanych z remontem przedmiotowego budynku jest przysługujące Panu prawo własności.

Istnienie tytułu prawnego w postaci prawa własności można w przedmiotowej sytuacji udokumentować jedynie odpisem z ksiąg wieczystych. Testamentem można uznać za dokument potwierdzający istnienie własności tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. krótko po śmierci spadkodawcy). W omawianej sytuacji nie wchodzi to w grę, gdyż jest to testament sprzed 16 lat, a więc - przynajmniej teoretycznie - może już być nieaktualny (w okresie tym wielokrotnie mógł się zmienić właściciel nieruchomości).