Dochód do opodatkowania powstaje w wyniku braku możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego, np. budynków, wniesionego nieodpłatnie do spółki przez podmiot tworzący oraz z uwagi na niemożność legitymizowania się przez podmiot przekształcany tytułem własności lub współwłasności tych środków trwałych, przed ich wniesieniem do spółki. Zaniechanie poboru CIT dotyczyć więc będzie dochodów stanowiących równowartość niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tych środków trwałych.

Projekt zakłada, że zaniechanie poboru podatku dochodowego będzie obejmowało te spółki prawa handlowego, których udziałowcami w całości są Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego i będzie miało zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego