Pytanie

Agencja reklamowa jest podatnikiem VAT. Zgodnie z umową na zlecenie naszego odbiorcy przekazujemy sporadycznie darowizny rzeczowe w postaci sprzętu komputerowego, sprzęt biurowy. Przy nabyciu odliczamy VAT. Traktujemy te czynności jako usługę kompleksową. Obciążamy naszego klienta fakturą, która zawiera wszystkie poniesione koszty na gadżety reklamowe, pozostałe koszty poniesione w związku z wykonaną usługą oraz nasze wynagrodzenie i naliczamy 23% VAT.
Czy powinniśmy przekazanie sprzętu komputerowego w ramach reklamy naszego klienta rejestrować przy pomocy kasy fiskalnej?
Czy powinniśmyrozpoznać VATnależny w momencie przekazaniadarowizn/gadżetów?

Odpowiedź

Agencja reklamowa zobowiązana jest do wystawienia faktury na rzecz zleceniodawcy, dokumentującej obie czynności, tj. usługi marketingowej i wydania nagród, natomiast z przepisów ustawy nie wynika czy ma dokonać tego rozliczenia na jednej fakturze czy na dwóch odrębnych dokumentach. W związku z wykorzystywaniem nabywanych towarów w postaci nagród rzeczowych przekazywanych uczestnikom programów do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, przy uwzględnieniu ograniczeń określonych w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, agencji reklamowej przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie tych towarów. Nieodpłatne przekazanie towarów (sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy) jest zwolnione z obowiązku rejestracji za pośrednictwem kasy rejestrującej.

Uzasadnienie

W opisanym stanie faktycznym agencja reklamowa dokonuje dwóch odrębnych świadczeń - świadczy usługę marketingową oraz wykonuje towarzyszące tej usłudze lecz odrębne, pozostające bez wpływu na charakter usługi marketingowej, świadczenie polegające na wydaniu nagród uczestnikom konkursu. Usługa marketingowa oraz zakup i wydanie nagród przez agencję w ramach realizacji przedmiotu umowy stanowią świadczenia, które można rozdzielić i nie zmieni to ich charakteru, ani wartości z punktu widzenia nabywcy. Ponadto świadczenia te nie są ze sobą tak ściśle związane, że obiektywnie tworzą jedno niepodzielne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny. Tak więc za właściwe należy uznać odrębne potraktowanie na gruncie VAT czynności wydania nagród. W konsekwencji należy stwierdzić, że wynagrodzenie wypłacone przez zlecającego na rzecz agencji reklamowej jako organizatora programu z tytułu świadczonej usługi marketingowej obejmuje dwa elementy. Pierwszym elementem tej kwoty jest wynagrodzenie za usługi marketingowe świadczone przez agencję na rzecz zleceniodawcy. Natomiast drugim elementem zapłaty łącznej kwoty jest wynagrodzenie płacone przez zleceniodawcę za nagrody wydawane przez agencję na rzecz uczestników konkursu. Skoro agencja w ramach zawartej umowy o świadczenie usług marketingowych wykonuje dwa odrębne świadczenia zatem niezbędnym jest wyodrębnienie poszczególnych elementów składowych przedmiotowej usługi i przyporządkowanie wynagrodzenia należnego w odniesieniu do każdego niezależnego świadczenia.

Wydanie przez agencję reklamową nagród stanowi bowiem odrębną od usługi marketingowej czynność - odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., a w konsekwencji za czynność podlegającą opodatkowaniu VAT. Oznacza to, że agencja reklamowa dokonuje odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 u.p.t.u., a to skutkuje obowiązkiem wystawienia faktury na rzecz kontrahenta zamawiającego usługę marketingową, w myśl art. 106b ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. Możliwe jest umieszczanie na jednej fakturze dla danego odbiorcy obu typów sprzedaży, tj. świadczenia usługi marketingowej oraz wartości wydanych nagród, w taki sposób, aby zapisy na fakturze były jednoznaczne i aby nie było żadnych wątpliwości, jakie konkretnie kwoty podatku (pozycje na fakturze) dotyczą usługi marketingowej a jakie dotyczą przekazanych nagród. Zwłaszcza, jeżeli kontrahent, który taką fakturę otrzyma, nie będzie miał prawa skorzystać z prawa do odliczenia podatku w wielkości odpowiadającej wartości podatku z tytułu przekazanych nagród uczestnikom programów. Na marginesie warto zaznaczyć, że cel fiskalny obligatoryjnego "fakturowania" niektórych zdarzeń gospodarczych, nie wyklucza prywatnoprawnego charakteru faktury. Szczególnie wówczas, gdy jest to jedyny dokument stworzony dla potrzeb danej transakcji. Zatem nic nie stoi na przeszkodzie, aby - po wypełnieniu obowiązków nałożonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa - strony mogły ustalić, czy zaistniałe zdarzenia gospodarcze między nimi, będące dostawą towaru i świadczeniem usług, można udokumentować jedną czy dwiema fakturami. Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że agencja reklamowa zobowiązana jest do wystawienia faktury na rzecz zleceniodawcy, dokumentującej obie czynności, tj. usługi marketingowej i wydania nagród, natomiast z przepisów ustawy nie wynika czy ma dokonać tego rozliczenia na jednej fakturze czy na dwóch odrębnych dokumentach (zob. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 grudnia 2014 r., IPPP1/443-1137/14-2/KC). Z drugiej strony, nabywane przez agencję reklamową towary - nagrody, które zostaną wydane jako nagrody rzeczowe będą do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

Zobacz książkę "Kasy fiskalne w 2015 i 2016 r. Pytania i odpowiedzi" dostępną w księgarni internetowej Profinfo>>

Wydanie przedmiotowych nagród - jak wskazano wyżej - stanowi dostawę towarów opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Tym samym, w związku z wykorzystywaniem nabywanych towarów w postaci nagród rzeczowych przekazywanych uczestnikom programów do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, przy uwzględnieniu ograniczeń określonych w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, agencji reklamowej przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie tych towarów (art. 86 ust. 1 u.p.t.u.). Jeśli chodzi o obowiązek ewidencjonowania za pośrednictwem kasy rejestrującej, to w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – dalej r.z.k.r. wprowadzono w określonych przypadkach zwolnienia od obowiązku posiadania kasy. W szczególności zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł (§ 3 ust. 1 pkt 1 r.z.k.r.) Ponadto, w myśl § 2 ust. 1 r.z.k.r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. W poz. 44 załącznika wskazane zostały czynności wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz w art. 8 ust. 2 ustawy. Tak więc, nieodpłatne przekazanie towarów (sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy) jest zwolnione z obowiązku rejestracji za pośrednictwem kasy rejestrującej.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego