Pytanie

Mąż prowadząc działalność gospodarczą skorzystał z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Od zakupu nie minęło 3 lata. Mąż chce zamknąć działalność gospodarczą.

Czy może przekazać kasę fiskalną żonie, która będzie prowadzić ten sam rodzaj działalności i będzie wykorzystywać przekazaną kasę fiskalną w swojej firmie do ewidencjonowania sprzedaży? Czy takie przekazanie rodzi obowiązek zwrotu ulgi w kwocie 700 zł?

Odpowiedź

Przekazanie kasy do firmy współmałżonki rozpoczynającej prowadzenie działalności w zakresie dotychczas wykonywanym przez męża nie zwalnia go z obowiązku zwrotu ulgi, jeżeli przekazanie tej kasy przez męża zostanie dokonane przed upływem 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania obrotów za pośrednictwem kasy fiskalnej.

Uzasadnienie

Dla celów podatku od towarów i usług współmałżonkowie indywidualnie prowadzący działalność gospodarczą traktowani są jak dwa odrębne podmioty. O ile sam fakt przekazania kasy przez męża na rzecz żony nie jest zabroniony, nie zwalania to każdego z nich z obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenie ministra finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących – dalej r.k.r. oraz z obowiązku zwrotu przez męża odliczonej kwoty ulgi, o której mowa w art. 111 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u.
Jak wynika z § 15 r.k.r. w przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik (mąż) zobowiązany jest do:

  1. wykonania raportu fiskalnego dobowego i raportu fiskalnego okresowego (miesięcznego);
  2. złożenia w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosku do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy;
  3. złożenia wniosku o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego;
  4. dokonania przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

Ponadto zgodnie z art. 111 ust. 6 u.p.t.u. podatnik, który w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania m.in. zlikwiduje działalność gospodarczą musi dokonać zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej.

Natomiast na podmiocie podejmującym działalność gospodarczą, który zamierza ewidencjonować obroty za pomocą kasy rejestrującej również ciążą pewne obowiązki. I tak stosownie do § 13 r.k.r. rozpoczęcie prowadzenia ewidencji na kasie musi być poprzedzone m.in.:

  1. złożeniem zawiadomienia do naczelnika urzędu skarbowego, że podatnik będzie prowadził ewidencję przy zastosowaniu kasy - w celu odliczenia lub zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy;
  2. dokonaniem fiskalizacji kasy, które przeprowadza serwisant kas przez jednokrotne i niepowtarzalne uaktywnienie trybu fiskalnego pracy kasy z równoczesnym wpisaniem numeru identyfikacji podatkowej podatnika (NIP) do pamięci fiskalnej;

Ponadto podatnik jest zobowiązany w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenie danych dotyczących kasy, w celu otrzymania numeru ewidencyjnego.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego