Przedsiębiorca w drodze umowy o dożywocie nabył nieruchomość składającą się z 8 lokali mieszkalnych oraz 4 lokali użytkowych. W umowie zobowiązał się do miesięcznego świadczenia pieniężnego na rzecz dożywotnika w kwocie 5 tys. zł.

Z telefonicznej konsultacji podatkowej przedsiębiorca dowiedział się, że ma obowiązek potrącać zaliczki na PIT od świadczenia wypłacanego na rzecz dożywotnika. Sam jednak był zdania, że umowa dożywocia w ogóle nie generuje żadnego przychodu u dożywotnika, dlatego nie ma mowy o potrącaniu zaliczek. Składając wniosek o wydanie interpretacji wskazał również, że potwierdza to interpretacja indywidualna z 11 października 2013 r. (sygn. LPB2/415-660/13-4/WM).

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wyjaśnił, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych niezależnie od okoliczności, czy zawarcie umowy o dożywocie stanowiłoby dla dożywotnika odpłatne zbycie nieruchomości opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też nie, nie nakłada obowiązków płatnika na nabywcę nieruchomości wypłacającego miesięczne świadczenie na rzecz dożywotnika. Zgodnie z art. 41 ustawy o PIT, przedsiębiorca nie ma obowiązku potrącania zaliczek.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 czerwca 2015 r., sygn. IBPBII/2/4511-270/15/NG

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego