Tak wskazał WSA we Wrocławiu w wyroku z 15 lutego 2016 r. W przedmiotowej sprawie sporne było przedłużenie terminu zwrotu kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Chodziło o deklarację VAT-7, w której podatnik wykazał kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy w terminie 60 dni. Termin zwrotu VAT za luty 2014 r. upływał 26 maja 2014 r. (60 dni). Postanowieniem z maja 2014 r. (doręczonym w 13 czerwca 2014 r.) organ podatkowy przedłużył termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do czasu zakończenia kontroli podatkowej. Protokół kontroli podatkowej doręczono podatnikowi 3 czerwca 2015 r. Postanowieniem z lipca 2015 r. (doręczonym 8 lipca 2015 r.) wszczęto postępowanie podatkowe w zakresie VAT za miesiąc luty 2014 r. Jednocześnie tym postanowieniem przedłużono termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do czasu zakończenia postępowania podatkowego.

Podatnik zakwestionował to drugie przedłużenie terminu zwrotu. Zdaniem podatnika fiskus nie przedłużył go skutecznie, bo termin na zwrot VAT minął.

Sprawa trafiła do WSA we Wrocławiu. Punktem wyjścia dla rozważań sądu był art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy o VAT, zgodnie z którym jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. Zdaniem sądu skoro weryfikacja w ramach wskazanych postępowań ma być "dokonywana", oznacza to, że postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu może być wydane odpowiednio w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego, bądź w toku postępowania kontrolnego. A to oznacza, że przedłużenie terminu zwrotu podatku następuje więc nie tyle do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika, ile do czasu zakończenia tej weryfikacji dokonywanej w ramach postępowań wymienionych w powołanym przepisie, tj. czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub postępowania kontrolnego. Jeśli weryfikacja rozliczenia następowałaby poza wymienionymi postępowaniami, nie mogłaby być podstawą przedłużenia terminu zwrotu podatku. Przedłużenie terminu zwrotu podatku musi więc wiązać się z konkretną procedurą postępowania weryfikacyjnego. Natomiast skoro każde z postępowań wymienionych w art. 87 ust. 2 ustawy o VAT jest odrębnie regulowane a wybór procedury weryfikacji determinuje również podstawę prawną wydania postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu oraz tryb zaskarżenia takiego rozstrzygnięcia wpływając w ten sposób zarówno na kompetencje organu, jak i na ochronę prawną przysługującą podatnikowi, należy uznać, że zmiana postępowania, w ramach którego następuje weryfikacja rozliczenia podatnika wymaga wydania nowego postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu VAT.

WSA podkreślił też, że organ podatkowy ma prawo do przedłużenia terminu zwrotu podatku, ale tylko terminu, który w dacie przedłużenia terminu jeszcze nie upłynął. Upływ terminu przesądza bowiem o obowiązku zwrotu podatku, niezależnie od tego, czy zasadność zwrotu wymagała dodatkowego zweryfikowania rozliczenia podatnika, czy też nie.

Zdaniem sądu kluczowym dla rozstrzygnięcia sprawy by fakt, że kontrola została zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli. Tym samym zważywszy na treść postanowienia o przedłużeniu zwrotu VAT z maja 2014 r., które obowiązywało do czasu zakończenia weryfikacji w ramach kontroli podatkowej należało uznać, że z dniem doręczenia protokołu kontroli termin do dokonania zwrotu VAT uległ zakończeniu. W konsekwencji w momencie doręczenia postanowienia (na skutek wszczęcia postępowania podatkowego po upływie około miesiąca od zakończenia kontroli podatkowej) organ podatkowy działał już po upływie terminu zwrotu VAT i oznacza to, iż termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikającego z deklaracji VAT-7 za miesiąc luty 2014 r. nie został skutecznie przedłużony.

Wyrok WSA we Wrocławiu z 15 lutego 2016 r., sygn. akt I SA/Wr 1770/15

Dowiedz się więcej z książki
VAT. Komentarz 2016
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł