Pytanie

Osoba Fizyczna chce otworzyć działalność gospodarczą i świadczyć usługi prowadzenia parkingu dla innego przedsiębiorstwa. Polegać to będzie na tym, że opłata parkingowa będzie ewidencjonowana na kasie rejestrującej przedsiębiorstwa, a zarobkiem osoby fizycznej będzie procent od utargu przedsiębiorstwa. Osoba fizyczna nie będzie podatnikiem VAT.
Czy może świadczyć swoje usługi prowadzenia parkingu i rozliczać się ryczałtowo (jeżeli tak, to w jakiej stawce), czy musi rozliczać się na zasadach ogólnych?

Odpowiedź

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 17 proc. przychodów ze świadczenia usług parkingowych (PKWiU 52.21.24.0). Nie wyłącza opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego prowizyjna forma wynagradzania usługodawcy.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - dalej u.z.p.d. - osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. d u.z.p.d. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 17% przychodów ze świadczenia usług parkingowych (PKWiU 52.21.24.0).
Wśród wyłączeń z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym, określonych w art. 8 u.z.p.d., nie wymieniono usług prowadzenia parkingu wynagradzanych w formie prowizji.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego