Rozwiązania przedstawione w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, których większość miałaby zacząć obowiązywać już 30 czerwca 2015 r., przyczynią się do ułatwienia przedsiębiorcom wykonywania działalności gospodarczej związanej z obrotem wyrobami akcyzowymi i zmniejszą koszty dopełniania procedur administracyjnych, a tym samym koszty wykonywanej działalności.

Celem zmian jest również doprecyzowanie i udoskonalenie obowiązującego prawa, w szczególności w zakresie dotyczącym wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz działalności prowadzonej przez pośredniczące podmioty tytoniowe. Proponowane przepisy mają służyć również ograniczeniu „szarej strefy” w obrocie suszem tytoniowym.

Do najważniejszych zmian zaproponowanych w projekcie należą następujące regulacje:
- wprowadzenie w określonych sytuacjach możliwości wyboru przez podatnika właściwego organu podatkowego w zakresie akcyzy;
- wprowadzenie zwolnienia od akcyzy także dla zakładów energochłonnych rozpoczynających działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów węglowych lub gazowych;
- umożliwienie zastąpienia ewidencji prowadzonych dotychczas na potrzeby akcyzy, dokumentacją prowadzoną na potrzeby podatkowe lub księgowe inne niż akcyza;
- ograniczenie dokumentacji dotyczącej kontroli wyrobów akcyzowych przez m.in.: wyeliminowanie podwójnej weryfikacji podmiotów przed wydaniem zezwolenia akcyzowego oraz podwójnej dokumentacji dotyczącej składu podatkowego,
- wprowadzenie jednego wniosku o wydanie zezwolenia i urzędowe sprawdzenie;
- wprowadzenie obowiązku rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych, w miejsce dzisiejszego zgłoszenia i wymogu składnia zabezpieczenia akcyzowego.

Większość znowelizowanych przepisów ma obowiązywać od 31 lipca 2015 r., z wyjątkiem części regulacji, dla których termin wejścia w życie wyznaczono na 1 stycznia 2016 r.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego