Pytanie

Prowadzę restauracje i chciałabym produkować we własnym zakresie nalewki.

 • Czy muszę mieć pozwolenia?
 • Czy powinnam płacić podatek akcyzowy?

Odpowiedź

Produkcja nalewek, o których mowa, podlega wielu rygorom wynikającym z przepisów podatkowych, ale także i z regulacji dotyczących produkcji wyrobów spirytusowych.

Na osobach produkujących (nie na własne potrzeby) nalewki alkoholowe ciąży wiele obowiązków

Zgodnie z ustawą z 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013, poz. 144) nalewki zostały uznane za trunki, których produkcja musi spełniać wyjątkowe wymagania. Przepisów tej ustawy nie stosuje się bowiem tylko do tych napojów spirytusowych, które wytwarzane są domowym sposobem, na własny użytek i nieprzeznaczone do obrotu. W sytuacji opisanej w pytaniu nalewki wytwarzane są jednak z przeznaczeniem ich do obrotu.
Uruchomienie produkcji nalewek wymaga uzyskania wpisu do rejestru, który prowadzi minister właściwy do spraw rynków rolnych. Jest to bowiem działalność regulowana. Do wniosku o wpis do rejestru konieczne jest przedstawienie wielu załączników (których uzyskanie łączy się z wypełnieniem wielu obowiązków). Z dokonaniem wpisu wiąże się obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej.

Pomieszczenia, w których odbywa się produkcja, muszą być wyposażone w odpowiednie urządzenia kontrolne i sanitarne. Jakość i moc wyprodukowanych trunków jest sprawdzana w specjalnym laboratorium.

Zgodnie z przepisami ustawy przedsiębiorca produkujący nalewki musi:

 • 1) wdrożyć system wewnętrznej kontroli wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych obejmujący w szczególności określenie:
  • a) częstotliwości i sposobu pobierania próbek do badań jakościowych,
  • b) metody badań jakościowych,
  • c) sposobu postępowania z napojami spirytusowymi nieodpowiadającymi wymaganiom jakościowym;
 • 2) dysponować planem zakładu obejmującym w szczególności pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, socjalne i sanitarne, z zaznaczeniem:
  • a) linii technologicznych,
  • b) dróg przemieszczania surowców i produktów gotowych,
  • c) stanowisk pracy;
 • 3) wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontrolę jakości napojów spirytusowych.

Nalewki są zaliczone do napojów spirytusowych i są objęte akcyzą. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.) - dalej u.p.a., przedmiotem opodatkowania akcyzą jest produkcja wyrobów akcyzowych.

Jak rozumiem powyższe nalewki robione będą na bazie spirytusu. Będzie to więc alkohol etylowy w rozumieniu przepisów u.p.a. Zgodnie z art. 93 ust. 1 u.p.a. do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się:

 1. wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2 proc. objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej;
 2. wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22 proc. objętości;
 3. napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy.

Produkcja tych nalewek będzie zaś produkcją alkoholu etylowego. Zgodnie bowiem z art. 93 ust. 2 u.p.a. produkcją alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie, przetwarzanie, oczyszczanie, skażanie lub odwadnianie alkoholu etylowego, a także jego rozlew. Tutaj będziemy mieli do czynienia z przetwarzaniem i rozlewem alkoholu etylowego.
Co do zasady takie czynności powinny się odbywać w składzie podatkowym (zgodnie z art. 47 ust. 1 in principio u.p.a.).
Ponadto produkcja nalewek zasadniczo podlegałaby szczególnej kontroli sprawowanej przez Służbę Celną na zasadach określonych w przepisach Rozporządzenia ministra finansów z 7 maja 2010 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 86, poz. 555).