Krajowa Rada Doradców Podatkowych przyjęła w drodze stanowiska procedurę, w której krok po kroku opisana jest procedura wprowadzania informacji do mDoradcy.

Doradcy podatkowi zobowiązani są do samodzielnego umieszczania w systemie mDoradca informacji nt. udziału w poszczególnych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, innych niż organizowane przez KIDP (dalej – zdarzenia), w których brali udział i z tytułu których mogą być przyznane punkty. Umieszczenie informacji powinno być nastąpić  niezwłocznie, jednakże nie później niż do 31 marca roku następującego po roku, w którym zdarzenia miały miejsce.

W przypadku niemożliwości samodzielnego dokonania rejestracji zdarzenia w systemie mDoradca, doradca podatkowy zwraca się z wnioskiem do pracownika RO KIDP właściwego miejscowo dla danego doradcy podatkowego o umieszczanie danych w mDoradcy.

Należy zwrócić uwagę na sposób dokumentowania podnoszenia kwalifikacji. Fotokopie (skany) dokumentów potwierdzających uczestnictwo w formach podnoszenia kwalifikacji powinny być dołączane do wniosku składanego poprzez mDoradcę. Doradca poświadcza za zgodność z oryginałem dokumenty dołączone w formie plików elektronicznych do wniosku składanego w systemie mDoradca stawiając znacznik przy właściwym oświadczeniu.

W przypadku niepostawienia znacznika lub niedołączenia plików z fotokopiami wyświetlona zostanie informacja przypominająca, iż doradca podatkowy zobowiązany jest przesłać uwierzytelnione przez siebie fotokopie w formie papierowej na adres właściwego miejscowo Regionalnego Oddziału KIDP. Przesłanie dokumentów w formie papierowej – ale na wezwanie właściwego miejscowo Zarządu RO KIDP - będzie konieczne w przypadku powzięcia przez Zarząd wątpliwości co do treści lub autentyczności dokumentów przesłanych poprzez mDoradcę.