Prezydent podpisał ustawę o ratyfikacji umowy z Grenadą

Pod koniec ubiegłego tygodnia Prezydent podpisał ustawę z dnia 4 stycznia 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Polską a Grenadą o wymianie informacji w sprawach podatkowych. Umowa została podpisana w Nowym Jorku dnia 19 lipca 2012 r.

Umowę sporządzono w oparciu o Modelową Umowę OECD w sprawie wymiany informacji w sprawach podatkowych. Spełnia ona aktualne standardy OECD w zakresie wymiany informacji podatkowych i stanowi m.in. podstawę do obustronnej wymiany informacji znajdującej się w posiadaniu banków.

W przypadku Polski podatki, których dotyczy umowa obejmują podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych.

Umowa przewiduje m.in. procedurę wymiany informacji na żądanie, zgodnie z którą właściwy organ strony proszonej o pomoc na wniosek drugiej strony udziela informacji dla celów określonych w artykule 1 umowy.

Ponadto umowa reguluje takie kwestie jak m.in. możliwość prowadzenia kontroli za granicą, ponoszenie kosztów udzielenia informacji oraz zasady zachowania ich poufności.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.prezydent.pl, stan z dnia 19 lutego 2013 r.

Data publikacji: 19 lutego 2013 r.