Rozwiązania przyjęte w ustawie są analogiczne do tych, jakie zostały wprowadzone w zakresie opodatkowania akcyzą wyrobów węglowych. Zdefiniowano pojęcia finalnego nabywcy gazowego oraz pośredniczącego podmiotu gazowego. Wskazano, że w przypadku wyrobów gazowych opodatkowaniu akcyzą podlega: nabycie wewnątrzwspólnotowe oraz import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego, sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu, a także użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy. Użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego będzie stanowić przedmiot opodatkowania jedynie w ściśle określonych sytuacjach. Jednocześnie ustawa wyraża zasadę jednokrotnego opodatkowania wyrobów gazowych.

Kolejne zmiany wiążą się z koniecznością określenia momentu powstania obowiązku podatkowego oraz znowelizowania przepisów normujących podmiotowy zakres podatku akcyzowego. W związku z powyższym do ustawy dodano przepis stanowiący, iż podatnikiem akcyzy jest m. in. pośredniczący podmiot gazowy używający wyrobów gazowych oraz finalny nabywca gazowy, jeżeli używa wyrobów gazowych w sposób, z którym ustawa wiąże powstanie obowiązku podatkowego. Przewidziano także obowiązek wyznaczania podmiotu reprezentującego. Ponadto ustawa całościowo reguluje zwolnienia od akcyzy z tytułu obrotu wyrobami gazowymi oraz warunki, od spełnienia których uzależnione są wskazane preferencje.

Dalsze zmiany obejmują m. in.: rozszerzenie o wyroby gazowe katalogu wyrobów do których nie ma zastosowania procedura zawieszenia poboru akcyzy, ustalenie wartości opałowych dla poszczególnych wyrobów gazowych, ustalenie stawki podatku dla pozostałych gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych w wysokości 14,72 zł/1 gigadżul (GJ), czy określenie obowiązków o charakterze instrumentalnym.

Ustawa ma wejść w życie 1 listopada 2013 r., z wyjątkiem przepisu zawierającego definicję legalną pośredniczącego podmiotu gazowego oraz przepisów określających obowiązki tych podmiotów związane z rozpoczęciem działalności, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.