Biorąc pod uwagę, że linia telekomunikacyjna umieszczona w kanalizacji kablowej nie jest ani budowlą, ani też jej częścią, linia taka nie stanowi przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości, a jej wartość, zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nie jest uwzględniana w podstawie jego wymiaru. Takie stanowisko wyraził WSA w Łodzi w wyroku z 8 marca 2011 r., I SA/Łd 39/11.

Przedmiotem sporu w niniejszej sprawie było czy po lipcowej nowelizacji ustawy - Prawo budowlane, przewody (kable) wszelkiego rodzaju stanowią budowlę lub część budowli (kanalizacji kablowej) w rozumieniu przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i czy wartość tych przewodów podlega uwzględnieniu w podstawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Prezydent Łodzi w interpretacji indywidualnej z 27 października 2010 r., Fn.I.0550/10/10, LEX nr 42062 uznał, że kanalizacja i umieszczone w niej kable stanowią sieć uzbrojenia terenu, a tym samym podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Zdaniem Prezydenta budowlą w rozumieniu Prawa budowlanego jest też sieć uzbrojenia terenu, a ta zgodnie z Prawem geodezyjnym i kartograficznym obejmuje także podziemne przewody i urządzenia telekomunikacyjne. Sieć telekomunikacyjna, na którą składa się kanalizacja kablowa oraz umieszczony w niej kabel stanowi całość techniczno-użytkową, a zatem jest budowlą w rozumieniu Prawa budowlanego i jako budowla podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, mimo iż nie jest ona obiektem liniowym w rozumieniu art. 3 pkt 3a tej ustawy.

WSA w Łodzi uznając, że Prezydent Łodzi dopuścił się oczywistego naruszenia przepisów prawa materialnego uchylił zaskarżoną interpretację. Zdaniem Sądu, Prezydent Łodzi nie dostrzegł, że po lipcowej nowelizacji Prawa budowlanego w zasadniczy sposób zmieniła się definicję pojęcia "budowla". Ustawodawca zastrzega tu bowiem wyraźnie, że kable zainstalowane w kanalizacji kablowej nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego (art. 3 ust. 3a Prawa budowlanego). Linia telekomunikacyjna umieszczona w kanalizacji kablowej nie jest więc ani budowlą, ani też jej częścią, a w konsekwencji nie stanowi przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości, a jej wartość, zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nie jest uwzględniana w podstawie jego wymiaru.

Orzeczenie jest nieprawomocne.

Michał Malinowski