Prezent od pracodawcy - znaczenia dla pracownika

Za prezent dla pracownika, traktowany jako świadczenie w naturze, może być uznanych wiele towarów lub usług przekazywanych podwładnym. W pojęcie to wpisują się zarówno rzeczy materialne - upominki, prezenty, bony towarowe, paczki świąteczne etc. Do kategorii tej zalicza się także dofinansowania do wycieczek, wyjazdów czy szkoleń oraz przekazanie karnetów sportowych, pakietów medycznych czy prezentów nietypowych, jak sfinansowanie skoku ze spadochronem itp.

Z art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że każdy prezent przekazany pracownikowi musi być traktowany, jako jego przychód wynikający ze stosunku pracy - niezależnie od rodzaju umowy, jaką zawarł z pracodawcą. Jest to skutkiem tego, że każdy prezent jest świadczeniem w naturze. To zaś łączy się z art. 11 ustawy o PIT, która mówi, że za przychody pracownika uznać należy pieniądze i wartości pieniężne, a także świadczenia w naturze i nieodpłatne świadczenia, które zostały przekazane podatnikowi lub pozostawione do jego dyspozycji w danym roku kalendarzowym. Z zasady każdy przychód, jaki osiąga pracownik musi być opodatkowany, jednak stosowne należności rozliczane są przez dział księgowy danej firmy.

Dofinansowanie z ZFŚS a zwolnienie z podatku

Finansowanie prezentów ze strony pracodawcy może odbywać się za pośrednictwem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dzięki któremu istnieje możliwość zwolnienia od podatku od otrzymanego prezentu. Potwierdza to art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT, która mówi, że jeśli wysokość świadczeń otrzymywanych przez pracownika i wynikających z finansowania świadczeń socjalnych nie przekracza kwoty 380 zł (w ciągu całego roku podatkowego), to kwota ta będzie wolna od podatku dochodowego. W zakres świadczeń objętych tą sumą wchodzą świadczenia rzeczowe oraz świadczenia pieniężne, które finansowane są z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszu związków zawodowych - bony, paczki, etc.

Te same przepisy prawne odnoszą się do dofinansowań wycieczek w celach rekreacyjno-zdrowotnych lub kulturalno-oświatowych. Wszystko zależy od tego, czy rodzaj prezentu i jego przeznaczenie będzie zgodny z regulaminem ZFŚS. Jeśli tak - pracodawca będzie zwolniony z odprowadzania zaliczki na podatek.

Prezent dla pracownika - znaczenia dla pracodawcy

Sposób rozliczania funduszy na prezenty dla pracowników jest też kłopotliwy dla samego pracodawcy. Może on dokonać tego poprzez wykorzystanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych bądź też zaliczyć wydatki na prezenty do kosztów uzyskania przychodów lub do zachowania/zabezpieczenia źródła przychodów. Potwierdza to art. 22 ust. 1 ustawy o PIT (art. 15 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej: ustawa o CIT), w którym nie wymieniono, że pieniądze na prezenty dla pracowników są wyjątkami od kosztów, które mogą być zaliczone do tych poniesionych w celu osiągnięcia przychodu. Takie wydatki finansowane są z środków obrotowych firmy.

Warto zaznaczyć, że przepisy te obejmuje wszystkie rodzaje prezentów dla pracowników - od bonów, przez konkretne towary, aż po dofinansowania, ale jednocześnie pracodawca musi udowodnić przed organami podatkowymi, że poniesione koszty rzeczywiście mają wpływ na poprawienie efektywności pracy, związane są z profilem działalności oraz będą skutkowały uzyskaniem przychodu.

Michał Kaczmarski, z biura rachunkowo-podatkowego Kognitariat z Warszawy.