Które ze zmian zapowiedzianych przez premiera udało się zrealizować dotychczas? Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące systemu podatkowego.

1. Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej - rozwiązania uszczelniające pobór tzw. „podatku Belki” będą obowiązywać od 31 marca 2012 r.

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - planowane przyjęcie przez rząd w I kwartale 2012 r. Projekt zakłada m.in. likwidację ulgi na internet; zmiany w stosowaniu odpisu 50 proc. kosztów uzyskania przychodów, zmiany w ulgach na dzieci w celu wsparcia rodzin o najniższych dochodach. Ulgi prorodzinne będą się opierały na następujących zasadach:

a) ulga dla rodzin wychowujących jedno dziecko, których dochód roczny nie przekroczy 85 tys. zł,

b) ulga nie będzie przysługiwała rodzinom wychowującym jedno dziecko, których dochód roczny przekracza 85 tys. zł,

c) w przypadku rodzin wychowujących dwoje dzieci - bez względu na osiągnięty dochód - ulga pozostanie bez zmian,

d) w rodzinie z trójką dzieci i więcej - bez względu na osiągnięty dochód - ulga będzie przysługiwać na wszystkie dzieci, ale na trzecie i każde kolejne zostanie podwyższona o 50 %.

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych - planowane przyjęcie przez rząd w I kwartale 2012 r., przyjęty przez KRM 1 marca. Ograniczona zostanie liczba osób uprawnionych do otrzymania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Tzw. becikowe będzie trafiać do rodzin uzyskujących roczne dochody poniżej 85 tys. zł.

4. Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawy o podatku rolnym - trwa przygotowanie projektu. Zakłada się objęcie podatkiem dochodowym dochodów uzyskiwanych z działalności rolniczej. Proponowane rozwiązania to m.in.: modyfikacja podatku rolnego wynikająca z wprowadzenia podatku dochodowego; zniesienie ceny żyta jako podstawy do ustalania stawki podatku rolnego i wprowadzenie stawki kwotowej, waloryzowanej każdego roku wskaźnikiem inflacji; ograniczenie zwolnień i ulg w związku z objęciem dochodów z działalności rolniczej podatkiem dochodowym.