Pytanie

Czy premia kompensacyjna wypłacona w związku z remontem wynajmowanych lokali mieszkalnych podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem razem z przychodami z najmu?
Podatnik opłaca ryczałt od przychodów z najmu. Otrzyma z banku krajowego premię która jest zwrotem kosztów poniesionych na remont.

Odpowiedź

Premia kompensacyjna nie jest świadczeniem z tytułu umowy najmu. Kwota ta więc nie podlega ryczałtowi ewidencjonowanemu. Jest to przychód podlegający podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, lecz na podstawie stosownych przepisów zwolniony z tego podatku.
Otrzymanie premii kompensacyjnej nie wywołuje zatem żadnych skutków podatkowych w podatku dochodowym.

Uzasadnienie

Regulacje prawne dotyczące premii kompensacyjnej są zawarte w przepisach ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów – dalej u.w.t.i.r. Zgodnie z art. 10 tej ustawy inwestorowi będącemu osobą fizyczną, który jest właścicielem budynku mieszkalnego z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym albo właścicielem części budynku mieszkalnego i 25 kwietnia 2005 r. był właścicielem tego budynku mieszkalnego albo tej części budynku mieszkalnego, albo nabył ten budynek albo tę część budynku w drodze spadkobrania od osoby będącej w tym dniu właścicielem - przysługuje premia kompensacyjna. W przypadku współwłasności budynku mieszkalnego albo części budynku mieszkalnego, o których mowa, inwestorem są łącznie wszyscy współwłaściciele będący osobami fizycznymi, którzy byli współwłaścicielami tego budynku albo tej części budynku także 25 kwietnia 2005 r., lub nabyli współwłasność tego budynku albo tej jego części w drodze spadkobrania od osoby będącej w tym dniu właścicielem lub współwłaścicielem.

W odniesieniu do budynku mieszkalnego albo części budynku mieszkalnego premia kompensacyjna przysługuje jeden raz. Premię kompensacyjną przeznacza się na refinansowanie całości lub części kosztów:
1) przedsięwzięcia remontowego,
2) remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego
- jeżeli dotyczą budynku spełniającego kryteria wyżej.

Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 133 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., zwolniona z podatku dochodowego jest premia termomodernizacyjna, premia remontowa i premia kompensacyjna uzyskane na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
Tak więc kwota premii termomodernizacyjnej jest zwolniona z podatku dochodowego.

Wprawdzie zwolnienie powyższe nie ma zastosowania do przychodów opodatkowanych w formie ryczałtu ewidencjonowanego; nie odsyła się do niego bowiem w art. 10 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dalej u.z.p.d.

Jest to jednak związane z faktem, że premia kompensacyjna nie jest przychodem podlegającym opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 1a u.z.p.d. opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Premia kompensacyjna nie jest świadczeniem z tytułu umowy najmu. Kwota ta więc nie podlega ryczałtowi ewidencjonowanemu. Jest to przychód podlegający podatkowi dochodowemu od osób fizycznych i na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 133 u.p.d.o.f. zwolniony z tego podatku.
Otrzymanie premii kompensacyjnej nie wywołuje zatem żadnych skutków podatkowych w podatku dochodowym.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Zobacz książkę "Najem nieruchomości a podatki" dostępną w księgarni internetowej Profinfo >>