Z odpowiedzi na interpelację poselską dotyczącą możliwości podniesienia limitu dochodów osiąganych przez pełnoletnie uczące się dzieci, który uprawnia ich rodziców do preferencyjnego rocznego rozliczenia podatkowego (nr 6095) wynika, że przyjęcie tego rozwiązania oznaczałoby zwiększenie liczby osób uprawnionych do skorzystania z omawianych preferencji i w konsekwencji wiązałoby się z ubytkiem dochodów sektora finansów publicznych i konieczność znalezienia alternatywnych źródeł dochodu, co w konsekwencji może mieć zdaniem resortu niekorzystne następstwa społeczne.

Ponadto w związku z decyzją Rady Ecofin z 7 lipca 2009 r. o istnieniu w Polsce nadmiernego deficytu i wydaniem zaleceń dotyczących jego redukcji Rada Ministrów nie może przyjmować projektów ustaw określających zwolnienia, ulgi i obniżki, których skutkiem finansowym może być zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów.