Rozporządzenie ministra finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1103) związane jest ze zmianą prawa pocztowego, które w miejsce dotychczasowej instytucji "operatora publicznego" wprowadziło instytucję "operatora wyznaczonego". Zgodnie z art. 3 pkt 13 ustawy - Prawo pocztowe operator wyznaczony to operator pocztowy obowiązany do świadczenia usług powszechnych. Definicja wskazuje więc na operatora, na którym ciąży obowiązek świadczenia usług powszechnych.

Zmiana nazwy instytucji związana jest z aparaturą pojęciową III dyrektywy, tj. dyrektywę 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniającą dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty (Dz.Urz.UE.L.2008.52.3). Zmiana ma zagwarantować dostępność usług powszechnych poprzez wyznaczenie operatora zobowiązanego do świadczenia usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym, w drodze decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na podstawie wyników konkursu. Kadencja operatora wyznaczonego trwa 10 lat. Rozwiązanie to przyjęto, biorąc pod uwagę stopień rozwoju polskiego rynku pocztowego, na którym świadczenie usług powszechnych nie może być zapewnione siłami rynku. Pierwszym operatorem wyznaczonym z mocy art. 178 ust. 1 ustawy - Prawo pocztowe na okres 3-letni jest dotychczasowy operator publiczny Poczta Polska S.A.

Nowelizacja rozporządzenia związana ze zmianą Prawa pocztowego ma znaczenie dla działalności przedsiębiorców dokonujących obrotu pocztowego w ramach wymiany towarowej z krajami trzecimi nie należącymi do Unii Europejskiej, za pośrednictwem operatora wyznaczonego działającego na podstawie Światowej Konwencji Pocztowej.

Zmiana rozporządzenia wejdzie w życie 3 października 2013 r.