W wyniku tych kontroli ustalenia podatkowe wyniosły 2 525 mln zł, w tym ustalenia, dla których wydano decyzje stanowiły kwotę ponad 2 256 mln zł, natomiast podatnicy, na skutek przeprowadzonych postępowań kontrolnych, złożyli korekty deklaracji w łącznej kwocie ponad 269 mln zł. Wśród ustaleń podatkowych, podatek VAT stanowił 57,6 proc. całości ustaleń, podatek dochodowy od osób prawnych 11 proc., podatek dochodowy od osób fizycznych 13 proc., a podatek akcyzowy 16,8 proc.

Kontynuowane były działania w obszarach, w których w kolejnych latach można było zaobserwować zwiększone ryzyko występowania nieprawidłowości podatkowych. Szczególną uwagę skierowano na wykrywanie przestępczości paliwowej, nadużyć w obrocie złomem, nieujawnianiu przez podatników faktycznych źródeł przychodu, ukrywaniu rzeczywistych rozmiarów oraz niezgłaszaniu do opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto ujawniano nieprawidłowości popełniane przez podmioty uczestniczące w obrocie wewnątrzwspólnotowym. co wymagało ścisłej współpracy i wymiany informacji ze słuzbami finansowymi państw unii europejskiej.

Do szczególnie niebezpiecznych dla budżetu państwa zjawisk, na które napotykają organy kontroli skarbowej, bez względu na kontrolowaną branżę, nadal należy zaliczyć wprowadzanie przez nieuczciwe podmioty do obrotu gospodarczego faktur opisujących fikcyjne zdarzenia gospodarcze, tzw. fikcyjnych faktur, które zostały wystawione wyłącznie w celu wyłudzenia prawa do odliczenia podatku naliczonego lub zaliczenia wykazanego w nich wydatku do kosztów uzyskania przychodu. W minionym roku kontrola skarbowa ujawniła prawie 120 tys. szt. fikcyjnych faktur na łączną kwotę przekraczającą 5,8 miliarda zł.