Eksperci z Deloitte przedstawiają jedenaste wydanie Praktycznego przewodnika po MSSF, w którym zawarli główne obszary różnic pomiędzy MSSF a ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem znowelizowanej ustawy o rachunkowości obowiązującej od 2016 r.

W Praktycznym przewodniku po MSSF znajdują się m.in.:

- streszczenia wszystkich Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, wydanych do 31 października 2015 r., a także Wprowadzenia do MSSF i Założeń koncepcyjnych sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych,

- porównanie MSSF z ustawą o rachunkowości w podstawowych aspektach rachunkowych i sprawozdawczości finansowej (dla standardów zatwierdzonych do stosowania na terenie UE),

- informacje dotyczące struktury RMSR oraz stosowania standardów w UE.

Wzór skonsolidowanego sprawozdania finansowego został opracowany w celu zilustrowania ujawnień wymaganych przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską dla sprawozdań finansowych sporządzanych za okres kończący się 31 grudnia 2015 r.

Obydwie publikacje można pobrać (za rejestracją) na stronie www.deloitte.com/pl.