Pytanie

1) Wniosek o zaprzestanie potrącania kwoty wolnej. Pracownik pracuje równocześnie w 2 firmach. W Firmie A w wymiarze 1/2 etatu, oraz w firmie B 1/2 etatu. W firmie A w teczce akt osobowych ma złożony PIT-2, w związku z tym tylko firma A stosuję ulgę. Pracownik w dniu 2 stycznia 2017 r. wystąpił z wnioskiem do pracodawcy firmy A o zaprzestaniu potrącania kwoty wolnej z wynagrodzenia.

Czy pracownik ma prawo decydować, że żaden zakład pracy nie będzie potrącał kwoty wolnej z wynagrodzenia?

Czy może wystąpić z takim pismem do pracodawcy?

2) Wniosek o obliczanie i pobieranie w ciągu roku wyższej zaliczki na podatek dochodowy oraz o zaprzestanie potrącania kwoty zmniejszającej podatek. Pracownik zwrócił się do swojego pracodawcy o obliczanie i pobieranie od miesiąca stycznia 2017 r. zaliczki na podatek dochodowy od dochodów ze stosunku pracy w wysokości 32 proc. oraz o zaprzestanie potrącania kwoty zmniejszającej podatek.

Czy na wniosek pracownika zakład pracy może zaprzestać potrącania kwoty zmniejszającej podatek?

Odpowiedź

W 2017 r. jeżeli podatnik (pracownik) złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok jego dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, płatnik począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie, pobiera zaliczki bez pomniejszania o kwotę 46,33 zł. Oświadczenie o przekroczeniu dochodów dotyczy tylko roku podatkowego, w którym zostało złożone, co oznacza, że dla zastosowania tych zasad w kolejnych latach pracownik powinien składać oświadczenie w każdym roku.

Na wniosek pracownika płatnik może obliczając i pobierając w ciągu roku zaliczki na podatek stosować zamiast najniższej 18% stawki określonej w skali, wyższą 32% stawkę podatkową określoną w tej skali.

Uzasadnienie

Kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek stosowana przez płatnika

Od 1 stycznia 2017 r. ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z 29 listopada 2016 r., dokonano zmian w przepisach art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak wynika z dodanego ust. 1b do przepisów art. 27 u.p.d.o.f. przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali, a więc kwoty 85.528 zł, kwota zmniejszająca podatek, wynosi 556,02 zł rocznie. Jeśli dochody podatnika przekroczą kwotę 85.528 zł, zaliczka nie będzie pomniejszana o kwotę zmniejszającą podatek.

Oznacza to, że od 2017 r. płatnik który oblicza zaliczkę na podatek pomniejszy zaliczkę o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (556,02 zł x 1/12 = 46,33) jeśli:

  • pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie PIT-2, w którym wskaże ten zakład pracy jako właściwy do stosowania zmniejszenia,
  • dochód uzyskany przez pracownika od początku roku w tym zakładzie pracy nie przekroczył kwoty 85.528 zł (art. 32 ust. 3 u.p.d.o.f., art. 27 ust. 1b u.p.d.o.f.).

W 2017 r., zaliczki za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę 85.528 zł, pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 46,33 zł. Od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód uzyskany przez pracownika od początku roku z tym zakładzie pracy przekroczył kwotę 85528 zł, płatnik przestaje pomniejszać zaliczkę o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (art. 32 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. w związku z art. 32 ust. 3 u.p.d.o.f.).

Z dodanego do przepisów art. 32 ustępu 1e wynika również, że jeżeli podatnik (pracownik) złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok jego dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, płatnik począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie, pobiera zaliczki bez pomniejszania o kwotę 46,33 zł. Oświadczenie o przekroczeniu dochodów dotyczy tylko roku podatkowego, w którym zostało złożone, co oznacza, że dla zastosowania tych zasad w kolejnych latach pracownik powinien składać oświadczenie w każdym roku.

Należy podkreślić, że niezależnie od oświadczenia o którym mowa w dodanym ustępie 1e, w 2017 r. tak jak w latach poprzednich, pracownik powinien powiadomić zakład pracy w przypadku gdy zmienią się okoliczności określone w oświadczeniu PIT-2. W 2017r podobnie jak w latach poprzednich zakład pracy nie zmniejsza zaliczki, jeżeli podatnik powiadomił go o zmianach stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia PIT-2 (art. 32 ust. 4 u.p.d.o.f.). W tym przypadku pracownik, nie ma obowiązku składania kolejnego oświadczenia w następnym roku podatkowym jeśli stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie.

Na podstawie przedstawionych przepisów należy stwierdzić, że pracownik może złożyć w styczniu 2017 r. płatnikowi oświadczenie, w którym stwierdzi, ze jego dochody w roku podatkowym przekroczą kwotę 85.528 zł. Płatnik, który otrzymał takie oświadczenie od lutego 2017 r. powinien zaprzestać pomniejszania zaliczki na podatek o kwotę 46,33 zł.

Pracownik, którego dochody w roku podatkowym nie przekroczą kwoty 85.528 zł, może również złożyć w zakładzie pracy aktualizację oświadczenia PIT-2, jeśli stan faktyczny określony w złożonym oświadczeniu uległ zmianie. Na tej podstawie płatnik również może zaprzestać pomniejszania zaliczki na podatek o kwotę 46,33 zł.

W przypadku gdy pracownik jest zatrudniony w dwóch odrębnych podmiotach, może on upoważnić tylko jeden zakład pracy do pomniejszania zaliczki na podatek o kwotę zmniejszającą.

Zaliczki od przychodów ze stosunku pracy

Zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy płatnik oblicza zgodnie z zasadami określonymi w przepisach art. 32 u.p.d.o.f..

Zaliczki wynoszą:

  1. za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali - 18 proc. dochodu uzyskanego w danym miesiącu;
  2. za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę, stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali - 32 proc. dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Oznacza to, ze płatnik oblicza zaliczki od dochodu uzyskanego u danego pracodawcy od początku roku według skali podatkowej zaczynając od 18 proc.

Na wniosek podatnika (pracownika) płatnik może obliczając i pobierając w ciągu roku zaliczki na podatek stosować zamiast najniższej 18 proc. stawki określonej w skali, wyższą 32 proc. stawkę podatkową określoną w tej skali. Tak wynika z przepisów art. 41a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Bez wniosku pracownika płatnik ma prawo zastosować 32 proc. stawkę podatkową do obliczenia zaliczki na podatek począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód uzyskany u danego pracodawcy przekroczył kwotę, stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali.