Zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej oraz wchodzącej w życie 1 stycznia 2016 r. ustawy o administracji podatkowej, małżonkowie, osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie, powinowactwa pierwszego stopnia, przysposobienia, opieki lub kurateli, a także osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe, nie mogą być zatrudnione w jednostce organizacyjnej administracji podatkowej, jeżeli powstałby pomiędzy tymi osobami stosunek podległości służbowej.

Rozporządzenie jest odpowiedzią na brak w przepisach regulacji określającej formę, w jakiej pracownicy pozostający ze sobą w wyżej określonych stosunkach winni uprawdopodobnić istnienie podległości służbowej pomiędzy sobą. Istnieje potrzeba wdrożenia narzędzia, które umożliwiłoby kierownikowi jednostki organizacyjnej administracji podatkowej zapewnienie przestrzegania zakazu podległości służbowej pomiędzy pracownikami w jednym urzędzie.

Dla zapewnienia jednolitości stosowania tych przepisów, a w szczególności niezbędnych danych, jakie powinny być przekazywane przez pracownika, opracowany wzór składanej przez niego informacji, oprócz imienia i nazwiska oraz stanowiska pracownika, przewiduje również wskazanie miejsca pracy, w którym pracownik ten realizuje zadania ustawowe organu administracji podatkowej.

Rozporządzenie ministra finansów w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej pracowników izby skarbowej oraz Biura Krajowej Informacji Podatkowej (Dz. U. poz. 1935) wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.