Od początku jej obowiązywania do końca lipca 2017 r. organy podatkowe zaledwie trzy razy zastosowały ją z korzyścią dla podatnika. Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego zasady in dubio pro tributario, czyli rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, mogło być jedną z najważniejszych zmian prawnych na przestrzeni ostatnich lat.

- Dawałaby ona szansę na przynajmniej częściowe uzdrowienie systemu podatkowego. Okazuje się jednak, iż w praktyce zasada jest martwa – mówi Łukasz Czucharski , ekspert Pracodawców RP.

Świadczy o tym odpowiedź Wiceministra Pawła Gruzy na interpelację poselską. Poinformował on, że od 1 stycznia 2016 r. do końca lipca 2017 r. podatnicy 105 razy powoływali się na tę zasadę we wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego. Jednak tylko 3 razy organy wydające interpretacje w imieniu Ministra Finansów stwierdziły, że takie wątpliwości w rzeczywistości występują.

Oczywistym jest, że samo powołanie się na zasadę in dubio pro tributario nie może być równoznaczne ze stwierdzeniem, że wątpliwość rzeczywiście występuje. Jednak o błędnym podejściu urzędników fiskusa do tej zasady świadczyć może fakt, że chociaż w 2016 r. nie zastosowali jej ani razu, to późniejsze orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych potwierdziły, że wątpliwości jednak miały miejsce.

Takie zachowanie organów skarbowych do stosowania zasady in dubio pro tributario nasuwa więc wniosek, że urzędnicy nie chcą lub też obawiają się przyznać, że w sprawie wystąpiły wątpliwości interpretacyjne.

- W tej sprawie powinien wypowiedzieć się Szef Krajowej Administracji Skarbowej i przekazać podległym organom odpowiednie wytyczne, które przyczynią się do zmiany tego niekorzystnego dla podatników podejścia – mówi Łukasz Czucharski, ekspert Pracodawców RP.

Dopiero odpowiednie stosowanie zasady in dubio pro tributario, ma szansę wyznaczyć całkowicie nowe standardy w zakresie wykładni prawa podatkowego. - Szef KAS powinien dążyć do tego, aby organy podatkowe nie bagatelizowały zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Tylko wtedy będzie można powiedzieć, że następuje przełom w relacjach między podatnikami a organami skarbowymi – dodaje Łukasz Czucharski.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów