Pracodawcy RP jeszcze za czasów poprzednich rządów złożyli wniosek o wydanie interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT dla usług budowlanych lub budowlano-montażowych. Po trzykrotnym wyznaczaniu nowego terminu na wydanie dokumentu wiceminister Leszek Skiba, z upoważnienia Ministra Finansów, wydał interpretację, która powinna rozwiać dotychczasowe wątpliwości.

Czytaj także: VAT: obowiązek podatkowy powstaje w momencie wykonania usług budowlanych>>>

Problem związany był z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i zmieniała dotychczasowe zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług. W poprzednim stanie prawnym obowiązek podatkowy powstawał z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Po nowelizacji przepisów organy podatkowe przyjęły stanowisko, że dla momentu powstania obowiązku nie ma znaczenia odbiór prac przez inwestora, lecz faktyczne wykonanie usługi.

Było to o tyle niekorzystne, że od daty zakończenia robót do ich potwierdzenia poprzez protokół mija często wiele dni, a nierzadko roboty nie są akceptowane przez inwestorów. W związku z tym uzasadnione były obawy, iż organy podatkowe uznają, że ze względu na niewystawienie w terminie faktury VAT podatnik winien był opodatkować usługę wraz z upływem okresu trzydziestu dni od dnia zakończenia prac. Przy czym dla organów podatkowych bez znaczenia byłoby, czy prace zostały zaakceptowane.

Co prawda w wydanej interpretacji ogólnej również podkreślono, że podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie ma wpływu na powstanie obowiązku podatkowego. Minister Finansów wyjaśnił jednak, że za datę wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej należy przyjąć datę faktycznego wykonania usługi, co, jego zdaniem, ma miejsce wtedy, gdy w opinii wykonawcy usługi lub ich części są gotowe do ich przyjęcia przez inwestora. W związku z tym powinien zostać wyeliminowany problem, kiedy to wykonawca robót zobowiązany był do zapłaty podatku, mimo że nie otrzymał zapłaty od inwestora.