Szkolenie, które odbędzie się 27 września 2016 r. w Warszawie, poprowadzi Eugenia Śleszyńska, ekspert w zakresie problematyki rynku nieruchomości i zarządzania nieruchomościami, w tym zagadnień prawnych, rachunkowych, podatkowych i ekonomiczno-finansowych, autorka książki wyd. Wolters Kluwer "Gospodarka, rachunkowość, podatki i rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej"

Program szkolenia

1. Zasady gospodarki finansowej wspólnoty mieszkaniowej według ustawy i orzecznictwa. Gromadzenie środków finansowych na pokrycie kosztów zarządu a prawo do tworzenia funduszy.

2. Źródła finansowania. Co to jest fundusz remontowy i kto jest właścicielem środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych wspólnoty? Czy środki poszczególnych funduszy wspólnoty podlegają rozliczeniu z właścicielami lokali? 

3. Wsparcie gospodarki wspólnoty dotacjami, subwencjami. Charakterystyka różnych programów, warunki wsparcia dla wnioskodawcy według regulaminów i umów o udzielenie dotacji.

4. Generalne zasady i rygory rozliczania dotacji otrzymanej od donatora ze środków publicznych. Skutki finansowe i podatkowe.

5. Rachunkowość wspólnoty a aspekty księgowe otrzymanego wsparcia, dotacji, subwencji i pożyczek.

6. Pułapki finansowe i podatkowe otrzymanego wsparcia finansowego.

7. Ustalanie opłat i zaliczek, zasady kalkulacji.

8. Dokumentowanie obciążeń z różnych tytułów, zaliczek, opłat, oraz ich księgowanie.

9. Rozrachunki finansowe z właścicielami lokali z różnych tytułów:

a) zaliczek na pokrycie kosztów zarządu;

b) opłat za media dostarczane do lokali oraz dla sprawozdawczości finansowej wspólnot;

c) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10. Rozrachunki publiczno-prawne z tytułu podatków i opłat, w tym:

- podatku dochodowego od osób prawnych;

- podatku VAT;

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

11. Odpowiedzialność wspólnoty mieszkaniowej:

- z mocy prawa;

- cywilnoprawna;

- podatkowa;

- karno-skarbowa.

Więcej informacji na stronie szkolenia >>