Wykładowca Piotr Welenc wyjaśni istotę compliance, jego rolę w poprawie jakości zarządzania i poziomu bezpieczeństwa w instytucjach finansowych oraz na usprawnieniu nadzoru nad obszarem compliance. Szkolenie odbędzie się w Warszawie 9 września 2016 r. W programie szkolenia:

1. Definicja / cele / funkcje zgodności, ryzyko zgodności, przedmiot norm zgodności

2. Podstawy prawne compliance;

3. Funkcja compliance

4. Metodyka tworzenia compliance w organizacji;

5. Compliance dla procesu zakupów

6. Czynności dozwolone

7. Czynności zabronione

8. Czynności raportowane jako non-compliance

9. Obszary zgodności i ryzyko w obszarach zgodności;

- identyfikacja, szacowanie i monitoring ryzyka braku zgodności;

- kontrole compliance;

- narzędzia compliance.

10. Obszary zgodności i ryzyko obszarach zgodności (w świetle polityki compliance).

11. Konsekwencje łamania zgodności ze standardami

- podstawowe zasady zgodności: Kodeks Etyki, zasady postępowania, zasady dobrej praktyki, podręcznik zgodności z normami (Compliance Code),

12. Konflikt interesów

13. Zasady antykorupcyjne

14. Postepowania wyjaśniające - techniki, metody,

15. Bezpieczeństwo informacyjne (chińskie mury):

- ryzyko związane z brakiem odpowiedniej ochrony informacji,

- przykłady niewłaściwych zachowań - wykazujące brak należytej staranności na temat bezpieczeństwa informacji i możliwe negatywne konsekwencje.

16. Ochrona danych osobowych

17. Incydenty Compliance

- zasada zgodności raportowania incydentów-compliance incydentów rozdzielczości, uzasadnień o obowiązkowym raporcie zgodności;

- zasady i procedury dotyczące zgłaszania i rozpatrywania reklamacji i skarg - obowiązki pracownicze, które są skierowane do reklamacji / skargi.

18. Informatorzy - zasady

- rola kadry kierowniczej w celu zapewnienia zgodności z przestrzeganiem norm w bieżącej działalności podległych jednostek:

- nadzorowanie obowiązków ochrony informacji.

19. Obowiązki kierownictwa zgłaszania incydentów związanych z przestrzeganiem.

20. Organizacja procesów compliance w instytucji;

21. Współpraca compliance z komórkami: prawną, ryzyka, audytu wewnętrznego

Więcej informacji na stronie szkolenia >>