Pozbawienie podatników VAT uprawnienia do dokonania korekty deklaracji zgodne z Konstytucją

Wczoraj Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne NSA dotyczące możliwości korygowania deklaracji podatkowych w okresie między postępowaniem kontrolnym a podatkowym. Trybunał uznał, że art. 81b § 3 Ordynacji podatkowej, w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2005 r. do 30 listopada 2008 r., jest zgodny z Konstytucją.

Naczelny Sąd Administracyjny w złożonym pytaniu prawnym zakwestionował zgodność art. 81b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa z art. 32 Konstytucji. Przepis ten wyłączał prawo do złożenia korekty w przypadku podatku od towarów i usług w okresie po przeprowadzeniu kontroli podatkowej, a przed ewentualnym wszczęciem postępowania podatkowego.

Po analizie argumentów podniesionych w pytaniu prawnym oraz zapoznaniu się ze stanowiskami uczestników postępowania Trybunał stwierdził, iż nie sposób uznać, aby podmioty uprawnione do złożenia korekty deklaracji po zakończeniu kontroli podatkowej w podatkach wykorzystujących technikę samoobliczenia stanowiły grupę istotną. W konsekwencji odpada przesłanka kontroli art. 81b § 3 Ordynacji podatkowej w oparciu o wzorzec zawarty w art. 32 ust. 1 Konstytucji. Dla podmiotów nienależących do tej grupy nie ma konstytucyjnego obowiązku traktowania ich w równy sposób.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.trybunal.gov.pl, stan z dnia 5 lipca 2013 r.

Data publikacji: 5 lipca 2013 r.