Pytanie

Miasto na prawach powiatu zamierza dokonać scentralizowania rozliczeń podatku od towarów i usług wraz z jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi. Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 22 kwietnia 2016 r., 1061-IPTPP1.4512.125.2016.2.AK, centralizacja nie dotyczy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Czy jednostka budżetowa - Powiatowy Urząd Pracy podlega scentralizowaniu?

Odpowiedź

Powiatowy urząd pracy nie podlega scentralizowaniu. Fakt czy taki urząd podlega pod starostwo powiatowe, czy pod miasto na prawach powiatu, nie ma w tym przypadku znaczenia.

Uzasadnienie

Jak wynika z art. 15 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., jednostka organizacyjna wykonująca we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określone w art. 15 ust. 2 u.p.t.u., powinna działać w jako podatnik podatku od towarów i usług. Przy czym podkreślić należy, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.t.u. podatnikami VAT są podmioty wykonujące działalność gospodarczą samodzielnie.

Zgonie z zapisami wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r., C-276/14, "Artykuł 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, należy interpretować w ten sposób, że podmioty prawa publicznego, takie jak gminne jednostki budżetowe będące przedmiotem postępowania głównego, nie mogą być uznane za podatników podatku od wartości dodanej, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności przewidzianego w tym przepisie". Jako podatników należy w takim przypadku uznawać gminy, w ramach których te jednostki funkcjonują.

Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach. Komentarz
Adam Bartosiewicz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

 

W kontekście powyższych uregulowań oraz argumentacji zawartej w wyroku TSUE, należy stwierdzić, że dla celów rozliczeń VAT powiat (w tym miasto na prawach powiatu) i utworzone przez nie jednostki budżetowe powinny być traktowane jako jeden łączny podatnik VAT czynny i w konsekwencji powiat powinien dokonywać jednego rozliczenia deklaracyjnego na gruncie podatku od towarów i usług.

Powiatowego urzędu pracy nie można jednak traktować jako jednostki budżetowej zależnej od powiatu (w tym miasta na prawach powiatu). Zgodnie bowiem z przepisami art. 9 i art. 9a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, organ ten ma umocowanie ustawowe i wykonuje własne działania nałożone na niego przepisami ustawowymi. Jest on organem wchodzącym w skład tzw. administracji zespolonej. Pomimo jednak zespolenia ze starostą (odpowiednio prezydentem miasta) pozostaje on organem administracji rządowej. Wykonując zaś nałożone zadania, nie wykonuje ich w imieniu powiatu (miasta na prawach powiatu), ale w imieniu własnym. W procesie centralizacji rozliczeń miasto na prawach powiatu nie powinno więc uwzględniać powiatowego urzędu pracy jako podmiotu, który tą centralizacją powinien być objęty. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w zmianie interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 28 października 2016 r., ITPP1/4512-509/16-2/MN.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów