W myśl ustawy o rachunkowości, jednostka przeprowadza na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, w tym papierów wartościowych w formie zdematerializowanej, należności, w tym udzielonych pożyczek oraz powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów - drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic.

Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować. Zważywszy na fakt, iż niejednokrotnie w praktyce trudno jest uzyskać od niektórych kontrahentów potwierdzenie salda wzajemnych rozrachunków, jego uzyskanie drogą faksową przy zapewnieniu wszystkich pozostałych cech dowodu księgowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości, można uznać za spełnienie wymogów ustawy. Pamiętać przy tym trzeba, iż w przypadku braku otrzymania od naszego kontrahenta potwierdzenia lub zakwestionowania wysokości salda rozrachunków, nie można przyjąć tzw. "milczącej akceptacji" wysokości wzajemnych rozrachunków. W takim przypadku należy dokonać weryfikacji salda rozrachunków na podstawie posiadanych przez jednostkę dokumentów księgowych.

 

Dowiedz się więcej z książki
Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i Sprawozdawczość Finansowa
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł