Producent rolny składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zobowiązany jest załączyć do wniosku faktury VAT albo potwierdzone za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.) potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii faktur dokonuje upoważniony przez wójta, burmistrza (prezydenta miast) pracownik urzędu gminy lub miasta.

Potwierdzenie, o którym mowa powyżej, jest dokonywane na wniosek producenta rolnego. Wnioskodawca, mając prawo wyboru, decyduje, iż do wniosku nie dołącza oryginałów faktur VAT, a jedynie ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

W myśl przepisów ustawy o opłacie skarbowej, opłacie podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej wydanie zaświadczenia na wniosek. Opłacie nie podlega tylko wówczas gdy poświadczenie następuje z urzędu.

W związku z powyższym dokonanie poświadczenia kopii faktur VAT na wniosek producenta rolnego skutkuje powstaniem obowiązku zapłaty opłaty skarbowej. Minister finansów zaznaczył, że propozycja, aby rolnicy składali oświadczenia o zgodności faktur z oryginałem, bez konieczności ich potwierdzania, wymagałaby zmiany przepisów ustawy o podatku akcyzowym.