Z uwagi na nawałnice, które przeszły nad Polską w sierpniu 2017 r., kierując się uzasadnionym interesem publicznym, jak również ważnym interesem podatników, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na podstawie ww. delegacji, postanowił zaniechać w całości poboru podatku od spadków i darowizn od podatników poszkodowanych na obszarach najbardziej dotkniętych skutkami żywiołu. Szczegółowy wykaz gmin poszkodowanych w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych wskazuje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz.U. poz. 1547). Poszkodowani w wyniku działania żywiołu na terenie gmin wyszczególnionych w ww. rozporządzeniu, jak również podatnicy będący małżonkami, zstępnymi i wstępnymi osób, które zginęły w wyniku tego żywiołu, nie będą zobligowani do zapłaty podatku z tytułu nabycia przez nich rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy o wartości przekraczającej kwoty określone w art. 9 ust. 1 ustawy z 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2017 r. poz. 833 i 858).

Rozporządzenie ma zastosowanie do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych przez okres 24 miesięcy począwszy od dnia 12 sierpnia 2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników (Dz. U. z 2017 r. poz. 1574) wejdzie w życie 26.08.2017 r.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów