Oceny, czy aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące dowodów i postępowania dowodowego w sprawach podatkowych w odpowiedni sposób chronią interesy zarówno podatników, jak i związków publicznoprawnych dokonuje Dariusz Strzelec w monografii "Dowody i postępowanie dowodowe w prawie podatkowym", która ukaże się wkrótce nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer.

Opracowanie, choć ma charakter rozprawy naukowej, wskazuje konkretne problemy, które po latach obowiązywania ordynacji podatkowej ujawniły się w praktyce orzeczniczej, i przedstawia propozycje ich rozwiązania. Sformułowano w nim wnioski o charakterze ogólnym, związane ze stanem aktualnych przepisów i oceną sposobu ich stosowania, oraz postulaty de lege ferenda dotyczące kształtu poszczególnych unormowań proceduralnych w tym zakresie. Przedmiotem analizy są nie tylko regulacje prawne odnoszące się do dowodów i postępowania dowodowego, ale także najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych. Publikacja przybliża również unormowania dotyczące omawianej tematyki obowiązujące w innych państwach.

W książce "Dowody i postępowanie dowodowe w prawie podatkowym" omówiono m.in. takie zagadnienia jak:

  • obowiązek wyjaśnienia stanu faktycznego,
  • sposób gromadzenia i przeprowadzania dowodów,
  • obowiązki organów podatkowych w zakresie gromadzenia materiału dowodowego,
  • uprawnienia strony w postępowaniu dowodowym,
  • dobór i wykorzystanie środków dowodowych,
  • rozstrzyganie wątpliwości pojawiających się w związku z oceną dowodów.

Zdaniem prof. dr hab. Jadwigi Glumińskiej-Pawlic, wcześniejsze opracowania na ten temat nie mają tak kompleksowego charakteru, natomiast publikacja ta nie tylko wypełnia lukę istniejącą w piśmiennictwie prawnofinansowym, ale może być także wykorzystana w pracach nad gruntowną nowelizacją istniejącego modelu postępowania dowodowego. Rozważania zawarte w pracy mogą być bardzo pomocne dla rozstrzygnięcia wielu wątpliwości istniejących nie tylko w praktyce, ale i w doktrynie oraz judykaturze.

Na nowatorski charakter publikacji wskazuje także dr hab. Dominik Mączyński, prof. UAM, który uważa że wniesie ona istotny i rozległy wkład w rozwój nauki prawa podatkowego, ale także będzie istotnym element praktyki, do którego z pewnością będą odwoływać się podatnicy i ich pełnomocnicy, pracownicy organów podatkowych oraz sędziowie sądów administracyjnych orzekający w sprawach podatkowych.

Książka "Dowody i postępowanie dowodowe w prawie podatkowym" dostępna jest w przedsprzedaży w księgarni internetowej Profinfo >>

Dariusz Strzelec - doktor nauk prawnych, doradca podatkowy, adwokat specjalizujący się w prawie podatkowym. Adiunkt w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego. Członek m.in. Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce (IFA), Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego powołanej przez Ministra Finansów, Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego V i VI kadencji. Współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi.