Obowiązujące przepisy ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540) nakładają na podmioty organizujące loterie fantowe obowiązek uzyskania zgody Izby Celnej. Wyjątkiem od obowiązku uzyskania ww. zgody są gry, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej określonej w art. 70 ustawy, która obecnie wynosi 3.665,68 zł. W tym wypadku obowiązuje wymóg zgłoszenia organizowanej loterii.

Jednakże zważywszy na niski próg, do którego ustawa zezwala na pominięcie procedury związanej z uzyskaniem zgody na przeprowadzenie loterii fantowej, wyjątek ten ma jedynie marginalne znaczenie i dotyczy działań o mikroskopijnej skali.

Procedura uzyskania zgody Izby Celnej jest niezwykle skomplikowana i wymaga posiadania znacznych środków finansowych.

Powyższy obowiązek uzyskania zgody Izby Celnej na przeprowadzenie loterii fantowych dotyczy zarówno osób fizycznych, osób prawnych jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Wymóg ten dotyczy także zarówno podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, których zysk jest ściśle związany z grami hazardowymi jak i fundacji lub stowarzyszeń posiadających status organizacji pożytku publicznego, które dzięki organizacji ww. gier pozyskują fundusze na realizacje celów społecznych i dobroczynnych.

Projekt zakłada podwyższenie wartości puli wygranych dla organizacji pożytku publicznego organizujących loterie fantowe. Zdaniem posłów umożliwi to rzeczywiste korzystanie, wyłącznie przez organizacje pożytku publicznego, z możliwości organizowania loterii fantowych w celu pozyskiwania środków pieniężnych na realizację swoich celów statutowych. Tym samym zmiana przepisów ustawy zwolni organizacje pożytku publicznego z obowiązku dostarczenia wielu zbędnych i kosztowych w uzyskaniu dokumentów.

Tekst pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego