Celem projektowanej regulacji jest skrócenie okresu, w którym urząd skarbowy ma obowiązek dokonać zwrotu różnicy pomiędzy podatkiem naliczonym a podatkiem należnym na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług, licząc od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. W ten sposób, zdaniem autorów projektu, następować będzie szybsze uwolnienie środków finansowych przedsiębiorstwa, które to środki będzie ono mogło reinwestować. Jednocześnie, celem wprowadzanego uregulowania jest także uczynienie z końca tego okresu bezwzględnego terminu, do którego ów zwrot ma nastąpić – termin ten nie będzie mógł być przedłużany decyzją naczelnika urzędu skarbowego.

Istota zaproponowanego uregulowania sprowadza się do dwóch kwestii. Po pierwsze, skrócenie okresu, w którym urząd skarbowy ma obowiązek dokonać zwrotu różnicy pomiędzy podatkiem naliczonym a podatkiem należnym do 30 dni. Po drugie, usunięcie systemu fakultatywnego uzyskiwania zwrotu podatku VAT w standardowym terminie 30 dni (przed zmianą – 60), pomimo skorzystania przez naczelnika urzędu skarbowego z możliwości jego przedłużenia (w związku z zaistnieniem ku temu podstaw), czyli usunięcie zespołu norm pozwalających otrzymać zwrot dzięki złożeniu zabezpieczenia majątkowego.